ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0468/20.07.2022 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0318/04.02.2022 г., издадено на „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, район Овча купел, ул. „Михаил Маджаров“ № 10 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1592, район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 16, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0474/20.07.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1189/07.01.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 67, издадено на „Хедера Фарма“ ЕООД, с ЕИК 203810036 и с ръководител магистър-фармацевт Ваня Желязкова Чакърова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0477/21.07.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1244/15.04.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Арх. Манол Йорданов“ № 14, издадено на „Хедера Фарма“ ЕООД, с ЕИК 203810036 и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Стоянова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0503/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3753/27.01.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Мир“, бл. 3, вх. 1, с ръководител магистър-фармацевт Веселина Иванова Джахангарди, издадено на „ПРИС“ ООД, ЕИК: 148074730, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 12, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0504/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 4273/29.09.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. Георги Живков 1, вх. А, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Петрова Маринова, издадено на „ВЕГА – 17“ ЕООД, ЕИК 201640959, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Кънев“ № 14, вх. Б, ет. 3, ап. 5, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Със заповед № ЗОА–0505/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 4413-НА/18.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Народни будители“ № 5, ДКЦ - 2, издадено на маг.- фарм. Татяна Стоянова Илиева, регистрирана като ЕТ „Вита 555 - Татяна Илиева“, ЕИК: 103270614 със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район Приморски, ж.к. „Чайка“, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 28 и с ръководител магистър-фармацевт Татяна Стоянова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0506/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3466/30.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Явор“ 3, с ръководител магистър-фармацевт Стоимен Димитров Николов, издадено на ЕТ „Стоимен Димитров – 39“, ЕИК 813074154, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор“, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Със заповед № ЗОА–0508/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 7122-НА/16.02.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: село Съединение, община Сунгурларе, УПИ  XVIII, кв. 1, кв. „Морава“, издадено на пом.-фарм. Маргарита Димитрова Статева, регистрирана ЕТ „МЕДИКА - МАРГАРИТА СТАТЕВА“, с ЕИК: 102871989, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Девети септември“ № 50, вх. А, ет. 6, ап. 11 и с ръководител пом.-фарм. Маргарита Димитрова Статева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0509/04.08.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-232/11.07.2017 г., издадено на „ТЕРА ФАРМ ЕКСПОРТ” ЕООД, с ЕИК 204585891, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша“ № 1А (с предходно седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Иван Денкоглу“ № 23, партер, към датата на издаване на разрешението)  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, район Слатина, ул. „Братован“ № 3, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0511/08.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3790-НА-1/31.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Козловец, община Свищов, ул. „Стара планина“ № 30, издадено на ЕТ „ПЕПА ГЕОРГИЕВА-99“, ЕИК: 104103116, със седалище и адрес на управление гр. Свищов 5250, ул.“33-ти Свищовски полк“ № 106, бл. 3, вх. А, ап. 5 и с ръководител помощник - фармацевт Пепа Георгиева Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти