ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0515/09.08.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0135/11.10.2019 г., издадено на „КЕЪР МЕД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 205703759, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0533/17.08.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-174-1/18.10.2016 г., издадено на „МЕДИНТАЙМ” ЕООД, с ЕИК 203350029, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000,  ул. „Дойран“ № 15, вх. А, ет. 6, ап. 25 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, ул. „Коломан“ № 1, Административна сграда, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0536/18.08.2022 г. прекратявам Разрешение № 2126/20.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ №  1, пред входа на Терапевтичен блок, издадено на „ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Надя Димитрова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0538/18.08.2022 г. прекратявам Разрешение № 2968-1/27.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 4 Б, издадено на „ОРХИС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Надя Пенчева Александрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0434/04.07.2022 г. отнемам Разрешение № 4248/22.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Свети Архангел“ № 19 А, издадено на „АПТЕКА ЕСКУЛАП 2009“ ООД с ЕИК 200896560 и с ръководител магистър - фармацевт Цветана Тодорова Джувинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0428/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2475 /18.12.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Димчо Дебелянов“  3, Хипермаркет Кауфланд, издадено на ,,ФАРМАХИТ ХИТ МЛАДОСТ’' ЕООД, с ЕИК: 160131069  с ръководител магистър-фармацевт  Надислава Маринова Мирчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0401/21.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 7083-НА/21.01.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, издадено на помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, регистрирана като ЕТ „ИВАНКА БАЛЕВА“, с ЕИК: 101661525, със седалище и адрес на управление: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, п. к. 2890 и с ръководител помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0380/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 7028-НА/21.12.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Момчиловци, общ. Смолян, ул. „Момина вода“ 4, издадено на пом.- фарм. Стефка Николова Забилева, регистрирана като ЕТ „Стефка Николова-Дар“, ЕИК: 120527438 и с ръководител помощник- фармацевт Стефка Николова Забилева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0373/14.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 532-1/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 25, издадено на „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Илко Георгиев Тодоров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0371/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 999/26.11.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Слащен, община Сатовча, ул. „Хан Крум“ № 2, издадено на ЕТ „АЛБЕНА ПАРПЕЛОВА-62“, с ЕИК: 101030773, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Сатовча, с. Слащен, п. к. 2937 и с ръководител помощник-фармацевт Албена Илиянова Парпелова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.