ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0794/05.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 3902-НА/15.01.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 3, издадено на ЕТ „ДИМИТЪР БОНЕВ“, с ръководител магистър-фармацевт Димитър Иванов Бонев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0788/02.10.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1530/04.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ V, кв. 6, до хотел „Палас“, с ръководител магистър-фармацевт Мерлин Юлиянова Чолева, издадено на „Черно Море Фарма“ ЕООД, ЕИК: 204246130, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. „Трошево“, бл. 57, вх. В, ет. 2, ап. 21, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0785/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 5079-НА/26.02.2002 г. за откриване на аптека на помощник – фармацевт за лекарствени продукти с адрес: с. Карагеоргиево, Община Айтос, п-л XI – 280, кв. 21, издадено на пом – фарм Надежда Георгиева Ковачева, с ръководител Надежда Георгиева Ковачева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0784/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5322-НА/08.07.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Септември, бул. ,,България“ 80, МЦ – 1, издадено на „ВЕСЕЛИНА – ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Веселина Георгиева Андонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0783/02.10.2020 г. e прекратено № 6439-НА/08.01.2004 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, на адрес: м.с. Черно Море, Община Бургас, УПИ – 1, кв. 34, издадено на помощник–фармацевт Кристиян Христов Янакиев, с ръководител Кристиян Христов Янакиев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0782/02.10.2020 г. e прекратено № 6293-НА/04.11.2003 г. за откриване на аптека на помощник–фармацевт за лекарствени продукти с адрес: с. Сандрово, Община Русе, издадено на помощник–фармацевт Олга Христова Абаджимаринова, с ръководител Олга Христова Абаджимаринова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0781/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5593-НА/30.10.2002 г. за лекарствени продукти, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329, вх. Б, издадено на „НАДЯ ВЪЛЧЕВА 97“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Надя Георгиева Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0780/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 4962-НА/16.01.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, включително и екстемпорални лекарствени форми, с адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 378, вх. Б, издадено на „СТОЯН МАРИНСКИ“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Илиева Маринска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0778/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение 4302-НА/23.04.2001 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, с адрес: с. Пет Могили, Община Нова Загора, издадено на „ФАРМАКОН – РУСИ МАНЧЕВ – ПЕНКА РУСЕВА“ ЕТ, с ръководител помощник–фармацевт Пенка Русева Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0777/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4276-НА/17.04.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Ами Буe“ 10, Магазин 8, издадено на „ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - МЕДИКО“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Димитрова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.