ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0776/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4120-НА/16.03.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ж. к.. Младост 4, ул. 406, бл. 465, вх. В, издадено на „ДИМИ – ИВАНКА ИВАНОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Стоянова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0732/11.09.2020 г. e прекратено Разрешение № 1249/13.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 61, издадено на ЕТ „РЕМЕДИЯ-СТЕФКА КИРЯЗОВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Стефка Янкова Кирязова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0685/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 4985-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Деков, община Белене, ул. „Неделчо Георгиев“ № 4, издадено на помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, регистрирана като ЕТ „Вита Фарм 99 - Екатерина Павлова“, ЕИК: 114537094 и с ръководител помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0654/11.08.2020 г. e отнето Разрешение № АП-414/22.05.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, вх. Е, издадено на „АТ ФАРМАЦИЯ“ ООД c ЕИК 202319949, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Левски Г, ул. „571“ № 3, А, с ръководител магистър-фармацевт Ивайло Евгениев Симеонов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0653/11.08.2020 г. e отнето Разрешение № 2302-1/21.08.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе, бл. 6, издадено на ЕТ “ТОП БЮТИ – ВАНЯ ГЕОРГИЕВА” c ЕИК 130582059, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Лозенец, ул. „Плачковица“ № 19, с ръководител магистър-фармацевт Жалнек Ибрахим, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0633/03.08.2020 г. e прекратено Разрешение №АП-875/05.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане - 1“, ул. „Ана Феликсова“ № 1-А, издадено на „ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Величка Маркова Петрова - Велкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0631/03.08.2020 г. e прекратено Разрешение № 1155/26.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 10, издадено на “САРА ФАРМА–2000” ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Силвия Стоянова Карастоянова- Анадолиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0630/03.08.2020 г. e отнето Разрешение за откриване на аптека на помощник-фармацевт № 5083-НА/26.02.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: с. Дражево, община Тунджа, ЦДГ, издадено на помощник-фармацевт Таня Петкова Казакова, регистрирана като ЕТ ”ТАНЯ КАЗАКОВА”, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0630/03.08.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № BG/WDA/MP-0127/03.09.2019 г., издадено на „ЦЕРИВЕРА“ ЕООД, с ЕИК: 205605133, със седалище и адрес на управление в гр. София 1345, район Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 57, ет. 2, ап. 9, с адрес на помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти в гр. София 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0831/21.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-145 от 15.04.2008 г. (с последваща промяна Разрешение за промяна № IV-П-T-357 от 15.04.2011 г., с което са отразени следните промени: в правната форма на дружеството, седалището и адреса на управление и на отговорния магистър-фармацевт) издадено на „ЯНИ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 101100734, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.