ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0150/01.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-385-2/12.06.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 2, аптека 2, издадено на ЕТ „ДАНИФАРМ - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА“ с ръководител маг.-фарм. Николай Христов Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0149/01.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1374/24.11.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 19, издадено на „ИЗДРАВЕ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Атанас Пенков Върбанов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0140/24.02.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0136/16.10.2019 г., издадено на „СИНДРА ФАРМ” ЕООД, с ЕИК 204829662, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ж.к.“ Зона Б4“, ул. „Българска морава“ № 114 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1734, район Студентски град, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0131/23.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1562-2/28.01.2019г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 64, вх. Б издадено на „ВИА ТРЕДИЧИ“ ООД, с ЕИК: 202984532, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 64, вх. Б, партер и с ръководител маг.-фарм. Евангелос Николаос Петтас, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0130/23.02.2023 г. отнемам Разрешение № 5680-НА/14.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Отличник“ № 14, издадено на маг.-фарм. Петър Кирилов Петров, регистриран като ЕТ „ЕЛ АН-ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ“, с ЕИК: 130932342, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район „Надежда“, ж. к. „Толстой“, бл. 45, ет. 1, ап. 4 и с ръководител маг.-фарм. Петър Кирилов Петров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0129/23.02.2023 г. прекратявам Разрешение 2657/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 160, издадено на ЕТ „ЗОЯ-ЗОЯ МИЛАНОВА“, с ЕИК: 121747138, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Латинка“, бл. 77, вх. А и с ръководител маг.-фарм. Зоя Илиева Миланова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0128/23.02.2023 г. прекратявам Разрешение № 2824/12.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Царево село“ № 14, с ръководител магистър-фармацевт Красимира Владимирова Силяновска, издадено на ЕТ „АСКЛЕПИЙ-КРАСИМИРА СИЛЯНОВСКА“, с ЕИК: 831527478, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Царево село“ № 14, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0124/22.02.2023 г. прекратявам Разрешение № 3628/29.10.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Борово, ул. „Климент Охридски“ № 4, издадено на ЕТ „Астра - Даниела Иванова“, с ЕИК: 200223763 и с ръководител пом.-фарм. Петя Методиева Атанасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0113/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 7012-НА/26.11.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Роман, ул. „Г. Димитров“ № 126, издадено на маг.- фарм. Петя Лазарова Иванова, регистрирана като ЕТ „ПЕТИФАРМ - ПЕТЯ ЛАЗАРОВА“, с ЕИК: 106524434, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, област Враца, ул. „Васил Левски“ № 5, п. к. 3130 и с ръководител маг.-фарм. Петя Лазарова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0112/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 3344/13.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Попица, общ. Бяла Слатина, ул. „Кирил и Методий“ №48, издадено ЕТ „ЕВГЕНИЯ М. ХРИСТОВА - КАМЕНОВА“, с ЕИК: 816088084, със седалище и адрес на управление: с. Попица, общ. Бяла Слатина, п. к. 3244 и с ръководител маг.-фарм. Евгения Маринова Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.