ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0111/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 2440/15.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Малорад, община Борован, област Враца, издадено на ЕТ „ТОШКА ЦВЕТКОВА“, с ЕИК: 106046361, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, кв. „Дъбника“, бл. 40, вх. В, ет. 3, ап. 52, п. к. 3000 и с ръководител помощник-фармацевт Тошка Цветкова Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0110/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 4052-НА/21.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Краводер, община Криводол, издадено на пом.-фарм. Илина Стоянова Йорданова, регистрирана като ЕТ „ИЛИНА СТОЯНОВА - СИНТИЯ“, с ЕИК: 106516786, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, община Враца, ул. „Милин Камък“ № 8, п. к. 3000 и с ръководител пом.-фарм. Илина Стоянова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0109/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 2571/25.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Липница, община Мизия, ул. „Г. Димитров“ № 27, издадено на ЕТ „ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА“, с ЕИК: 106519227, със седалище и адрес на управление: с. Липница, област Враца, община Мизия, п. к. 3228 и с ръководител пом.-фарм. Юлия Георгиева Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0104/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 3332/09.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ул. „Христанчо Матов“ № 8, издадено на ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА - ИВАН УЗУНОВ И СИН“, с ЕИК: 816098420, със седалище и адрес на управление: гр, Враца, ул. „Христанчо Матов“ № 8, п. к. 3000 и с ръководител маг.-фарм. Иван Николов Узунов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0093/08.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1401-1/15.01.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Връбница, ул. Златен клас № 4, с ръководител магистър-фармацевт Петя Искренова Лефтерова, издадено на „ТАЙГЪР ФАРМ“ ЕООД, ЕИК: 204140553 със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 69, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА–0085/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № 1585-1/18.01.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Скайлер“ № 41, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 175144649, със седалище е адрес на управление:  гр. София 1336, район „Люлин“, ж. к. „Люлин“, бл. 018, вх. А, ап. 6 и с ръководител маг.-фарм. Гергана Петрова Несторова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0083/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1601-1/23.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Скайлер“ № 41, супермаркет Билла, издадено на „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 204257784, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, ул. „Тимок“ № 67, ет. 3, ап. 10 и с ръководител маг.-фарм. Зорница Ваньова Одое, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0082/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № 6792-НА-2/07.03.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 12, издадено на ,,ВИТА ФОКУС БЪЛГАРИЯ“ EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ЖК. БОРОВО, бл. 222А, вх. В, ет. 1, ап. 51 (с променени седалище, адрес на управление и правна форма на дружеството, считано от 21.08.2020 г.), ЕИК: 200843337 и с ръководител магистър - фармацевт Мария Анастасова Илчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0058/25.01.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1615-1/04.02.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Пирин“ № 51, издадено на „ХЕЛТИС“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Михаела Цветанова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0040/17.01.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-362-1/28.09.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 4, издадено на „КАПКА ИВАНОВА 94“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Нина Василева Габровска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.