ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–00148/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1734/17.06.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, гр. София, ул. „Казбек“ 41, вх. Б, издадено на ЕТ „ТОДОРКА НИКОЛОВА“, ЕИК: 831906738, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Развигор“ № 3, вх. А, ет. 10 , ап. 29, с ръководител магистър-фармацевт Тодорка Богданова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0143/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1421-1/07.03.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Христо Ботев“, ул. „514 – та“ № 18, издадено на „КАРТЕЛ-П.С.“ ЕООД, ЕИК: 130924720, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Слатина, ж. к.. „Христо Ботев“, ул. „519 – та“ № 3, с ръководител магистър-фармацевт Снежана Рачева Димова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0140/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 4444-НА/22.05.2001 г. за откриване на аптека на помощник - фармацевт, открита на адрес: с. Вонеща вода, издадено на ЕТ „ТЕМЕНУЖКА – ТЕМЕНУЖКА ЦВЯТКОВА“ с ЕИК 104519552 и с ръководител помощник - фармацевт Теменужка Стоянова Цвяткова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0120/15.02.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1838/14.03.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Костинброд, ул. „Славянска“ № 34, издадено на „МАКСМАГИ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Христо Иванов Дурчев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0054/27.01.2022 г. прекратявам производство по издаване на  Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открито със заявление с вх. № ИАЛ-27744/04.06.2021 г., подадено от управителя на „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Роза“ № 29 А, вх. 3, ап. 75 на основание чл. 229, ал.4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, поради неотстраняване на констатираните несъответствия или непълноти по заявлението и приложените документи.от „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757 в законоустановения 60 дневен срок.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА–0144/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 2620/05.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Младост“, Търговски комплекс „Младост 1 – А“, издадено на ЕТ „БОГИНЯ ГРИГОРОВА“, ЕИК: 831130245, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост, ж. к. „Младост 1 А“, бл. 511, вх. 1, ет. 8, ап. 22, с ръководител магистър-фармацевт Богинка Асенова Григорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0110/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 3617-НА/30.10.2000 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „А. Пандурски“ 9, издадено на маг.-фарм. Мая Александрова Хаджигеоргиева, регистрирана като ЕТ „МАЯ ХАДЖИГЕОРГИЕВА“, с ЕИК 121735602 и с ръководител магистър-фармацевт Мая Александрова Хаджигеоргиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0109/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 5607-НА/05.11.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Райко Алексиев“ 40, издадено на маг.-фарм. Станислав Бориславов Цанков, регистриран като ЕТ „СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ - АЛМА“, с ЕИК 130963715 и с ръководител магистър-фармацевт Станислав Бориславов Цанков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0108/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 2851/16.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Асен Златаров“ 18, издадено на „АВОРАДО 777“ ЕООД, с ЕИК 200519776 и с ръководител магистър-фармацевт Пролет Димитрова Павлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0105/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 586/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 145, издадено на маг.-фарм. Димчо Ангелов Даскалов, регистриран като „РУМЕКС - 1“ ЕООД, с ЕИК 175415851 и с ръководител магистър-фармацевт Димчо Ангелов Даскалов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.