ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0235/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T 270/01.12.2009 г., издадено на „АЛДЕРМА” ЕООД, с ЕИК 200381247, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „ЕНОС“ № 6 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 23.03.2016 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1202, община „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 51,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0234/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU - 201/16.05.2016 г., издадено на „ТЕНГЕР ФАРМА” ЕООД, с ЕИК: 203668989, със седалище и адрес на управление: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4 и 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0234/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU - 201/16.05.2016 г., издадено на „ТЕНГЕР ФАРМА” ЕООД, с ЕИК: 203668989, със седалище и адрес на управление: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4 и 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0233/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т - EU - 003/18.3.2013г., издадено на ,,ХИТЕВРО ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 202249221, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, п. к. 2230, ул. „ОХРИД“ № 25 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 03.04.2013 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1680, ж. к. „Красно село“, ул. „Родопски извор“ № 30-32,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0231/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T - EU - 239/28.08.2017 г., издадено на „ФАРМАХЕЛТ” ЕООД, с ЕИК: 204593817, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1756, район „Витоша“, ж. к. „Симеоново“, бул./ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 17 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 14.06.2022 г.)  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ул. „Демир Капия“ № 56,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА–0230/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T - EU - 214/19.12.2016 г., издадено на ,,МАКТЕ“ ООД, с ЕИК: 202507997, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец“, ж.к. „Център“ , ул. „Тулово“ № 7, ет. 1 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Надежда“ 4 , ул. „Марко Лерински“, № 29, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0224/31.03.2023 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP - 0320/15.02.2022г., издадено на „ПРО ЛОГИСТИК 2021” ЕООД, ЕИК 206607735, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. „Младост 4“, бл. 422, вх. 1, ет. 2, ап. 8 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1335, ж.к. „Люлин 10“, бл. 134, ет. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0221/30.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-994-4/03.05.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 13, обект 5 А, издадено на „Афиа Фарма“ ЕООД, с ЕИК: 203420278 и с ръководител маг.-фарм. Людмил Николаев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0194/21.03.2023 г. отнемам Разрешение № 3008/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, ул. „Асен Златаров“ № 5, издадена на ЕТ „АРФАРМ - АСЕН ДИМИТРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Асен Стоянов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0193/21.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1409-1/05.07.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 60, издадено на „ФОКС ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Ваня Цанева Добрева-Йорданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.