ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Xeljanz (тофацитиниб): Повишен риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития и злокачествени заболявания при употребата на тофацитиниб спрямо инхибитори на TNF-алфа

Пряко съобщение до медицинските специалисти

Лекарства под допълнително наблюдениеXeljanz (тофацитиниб): Повишен риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития и злокачествени заболявания при употребата на тофацитиниб спрямо инхибитори на TNF-алфа

Лекарства под допълнително наблюдениеТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Pfizer Europe MA EEIG, след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата, би искал да Ви информира за следното:

Резюме

• В приключило клинично изпитване (А3921133) при пациенти с ревматоиден артрит (РА) на възраст 50 или повече години, с поне един допълнителен сърдечно-съдов рисков фактор, е наблюдавана повишена честота на инфаркт на миокарда при тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа.

• Изпитването също така показва повишена честота на злокачествени заболявания (с изключение на немеланомен рак на кожата, НМРК), по-специално рак на белия дроб и лимфом, при тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа.

• Тофацитиниб трябва да се използва при пациенти на възраст над 65 години, при пациенти, които са настоящи или бивши пушачи, пациенти с други сърдечно-съдови рискови фактори и пациенти с рискови фактори за злокачествено заболяване, само ако не са налични подходящи алтернативи за лечение.

• Медицинските специалисти, предписващи тофацитиниб, трябва да обсъдят с пациентите си рисковете, свързани с употребата на Xeljanz, включително риска от инфаркт на миокарда, рак на белия дроб и лимфом.

Данни относно съображението, свързано с безопасността

Тофацитиниб е JAK-инхибитор и е показан за лечение на:

• умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит (РА) или активен псориатичен артрит (ПсА) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства.

• възрастни пациенти с умерено тежък до тежък, активен улцерозен колит (УК), с недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост към конвенционалната терапия или биологично средство.

През март 2021 г. беше изпратено Пряко съобщение до медицинските специалисти в писмена форма, което ги информира, че данните от завършило клинично изпитване (А3921133) при пациенти с РА на възраст 50 или повече години, с поне един допълнителен сърдечно-съдов рисков фактор, предполагат по-висок риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития (MACE) и злокачествени заболявания (с изключение на НМРК) с тофацитиниб, спрямо пациенти, лекувани с инхибитор на TNF-алфа.

След приключване на прегледа на тези данни от ЕМА, бяха приети препоръките, посочени в резюмето по-горе. Продуктовата информация за Xeljanz и обучителните материали за медицинските специалисти и пациентите ще бъдат съответно актуализирани.

Дългосрочно проучване за безопасност A3921133 при пациенти с РА

Проучването ORAL Surveillance (A3921133) e голямо (N=4 362), рандомизирано, с активна контрола, клинично изпитване за оценка на безопасността на две дози тофацитиниб (5 mg два пъти дневно и 10 mg два пъти дневно) спрямо инхибитор на тумор-некротизиращия фактор-алфа (инхибитори на TNF-алфа) при участници с РА на възраст 50 или повече години и които имат поне един допълнителен сърдечно-съдов рисков фактор (определен в протокола от проучването като настоящ пушач, високо кръвно налягане, HDL-холестерол <40 mg/dl, захарен диабет, анамнеза за исхемична болест на сърцето, фамилна анамнеза за преждевременна исхемична болест на сърцето, екстраартикуларен РА), някои от които са известни също и като рискови фактори за злокачествени заболявания.

Съвместните първични крайни точки в това проучване са оценени MACE и оценени злокачествени заболявания (с изключение на НМРК). Проучването се базира на събития, което също изисква да бъдат проследявани поне 1 500 пациента в продължение на 3 години. Предварително зададените критерии за не по-малка безопасност не са постигнати за тези съвместни първични крайни точки и клиничното изпитване не може да покаже, че тофацитиниб е „не по-малко безопасен“ („не по-лош”) от инхибитори на TNF-алфа. Резултатите предполагат, че тези рискове са свързани и с двете одобрени дозировки/ схеми на прилагане (5 mg два пъти дневно и 10 mg два пъти дневно, която дозировка е одобрена само при УК).

MACE (включително инфаркт на миокарда)

Наблюдавана е по-висока честота на нефатален инфаркт на миокарда при пациенти, лекувани с тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа.

Честота и коефициент на риска за МАCE и инфаркт на миокарда

  Тофацитиниб 5 mg два пъти дневно Тофацитиниб 10 mg два пъти дневноа Тофацитиниб всичкидозиб Инхибитор на TNF-алфа
МАСЕв        
IR (95% CI) на 100 пациентогодини (PY) 0,91 (0,67; 1,21) 1,05 (0,78; 1,38) 0,98 (0,79; 1,19) 0,73 (0,52; 1,01)
HR (95% CI) спрямо инхибитор на TNF-алфа 1,24 (0,81; 1,91) 1,43 (0,94; 2,18) 1,33 (0,91; 1,94)  
Фатален инфаркт на миокардав        
IR (95% CI) на 100 PY 0,00 (0,00; 0,07) 0,06 (0,01; 0,18) 0,03 (0,01; 0,09) 0,06 (0,01; 0,17)
HR (95% CI) спрямо инхибитор на TNF-алфа 0,00 (0,00; Inf) 1,03 (0,21; 5,11) 0,50 (0,10; 2,49)  
Нефатален инфаркт на миокардав        
IR (95% CI) на 100 PY 0,37 (0,22; 0,57) 0,33 (0,19; 0,53) 0,35 (0,24; 0,48) 0,16 (0,07; 0,31)
HR (95% CI) спрямо инхибитор на TNF-алфа 2,32 (1,02; 5,30) 2,08 (0,89; 4,86) 2,20 (1,02; 4,75)  

a Рамото на тофацитиниб 10 mg два пъти дневно включва пациенти, които са преминали от тофацитиниб 10 mg два пъти дневно на 5 mg два пъти дневно, в резултат на модифициране на проучването.

б Комбинирана доза 5 mg два пъти дневно и тофацитиниб 10 mg два пъти дневно.

в На основата на събития, настъпили по време на терапията, или до 60 дни след прекратяване на лечението.

Съкращения: МАСЕ = големи сърдечно-съдови събития; IR – честота; HR – коефициент на риска; CI – доверителен интервал; Inf = неопределено.

Следните прогнозни фактори за развитие на инфаркт на микарда (фатален и нефатален) са идентифицирани с помощта на многовариантен регресионен модел на Cox: възраст ≥65 години, мъже, настоящи или бивши пушачи, анамнеза за диабет и анамнеза за коронарна артериална болест (която включва инфаркт на миокарда, исхемична болест на сърцето, стабилна стенокардия или процедури, свързани с коронарните артерии).

Злокачествени заболявания, с изключение на НМРК (включително рак на белия дроб и лимфом)

Наблюдавана е по-висока честота на злокачествени заболявания, с изключение на НМРК, по-специално рак на белия дроб и лимфом при пациенти, лекувани с тофацитиниб, спрямо инхибитор на TNF-алфа.

Честота и коефициент на риска за злокачествени заболявания, с изключение на НМРКа

  Тофацитиниб 5 mg два пъти дневно Тофацитиниб 10 mg два пъти дневно Тофацитиниб всички дози Инхибитор на TNF-алфа
Злокачествени заболявания, с изключение на НМРК        
IR (95% CI) на 100 PY 1,13 (0,87; 1,45) 1,13 (0,86; 1,45) 1,13 (0,94; 1,35) 0,77 (0,55; 1,04)
PY        
HR (95% CI) за тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа 1,47 (1,00; 2,18) 1,48 (1,00; 2,19) 1,48 (1,04; 2,09)  
Рак на белия дроб        
IR (95% CI) на 100 PY 0,23 (0,12; 0,40) 0,32 (0,18; 0,51) 0,28 (0,19; 0,39) 0,13 (0,05; 0,26)
HR (95% CI) за тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа 1,84 (0,74; 4,62) 2,50 (1,04; 6,02) 2,17 (0,95; 4,93)  
Лимфом        
IR (95% CI) на 100 PY 0,07 (0,02; 0,18) 0,11 (0,04; 0,24) 0,09 (0,04; 0,17) 0,02 (0,00; 0,10)
HR (95% CI) за тофацитиниб спрямо инхибитор на TNF-алфа 3,99 (0,45; 35,70) 6,24 (0,75; 51,86) 5,09 (0,65; 39,78)  

a На основата на събития, настъпили по време на терапията, или след прекратяване на лечението до края на проучването.

б Рамото на тофацитиниб 10 mg два пъти дневно включва пациенти, които са преминали от тофацитиниб 10 mg два пъти дневно на 5 mg два пъти дневно, в резултат на модифициране на проучването.

в Комбинирана доза 5 mg два пъти дневно и тофацитиниб 10 mg два пъти дневно.

Съкращения: NMSC = немеланомен рак на кожата; IR – честота; HR – коефициент на риска; CI – доверителен интервал.

Следните прогнозни фактори за развитие на злокачествени заболявания, с изключение на НМРК, са идентифицирани с помощта на многовариантен регресионен модел на Cox: възраст ≥65 години и настоящи или бивши пушачи.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8,

1303, гр. София, Р. България

тел.: +359 2 8903 417;

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • тел.: +359 2 8903417
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Притежател на разрешението за употреба/Представител на ПРУ

Пфайзер Люксембург САРЛ, клон България,

Европейски Търговски Център

бул.Цариградско шосе” 115М, сграда „Д”, ет.F

Teл: + 359 2 9704333

Факс: 008001181183 или + 359 2 9704200

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Данни за контакт

Представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Пфайзер Люксембург САРЛ, клон България

Европейски търговски център

бул. “Цариградско шосе” 115 M, сграда “Д“, ет. F

гр. София 1784, България

тел.: +359 2 9704333