ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИВО 90“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0152/09.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП–758-1/03.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Мила Родина“ № 28, издадено на „МАРИВО 90“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Цеца Георгиева Медарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.