ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФАРМАКОН - ЙОРДАНА СТАЙКОВА“

Със заповед № ЗОА-0364/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 2158/20.10.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 46, вх. Б, издадено на ЕТ „ФАРМАКОН - ЙОРДАНА СТАЙКОВА“ c ЕИК 121290675, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 46, вх.А, ап.50, с ръководител магистър-фармацевт Йордана Лазарова Стайкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg