ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АМС - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СЕРВИЗ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0394/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1675/14.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 33, издадено на „АМС - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СЕРВИЗ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg