ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Петър Платнаров“ КД

Със заповед № ЗОА-0472/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение № 1365-НА/19.03.1998 г. за откриване  на аптека, открита на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 2, издадено на „Петър Платнаров“ КД, ЕИК: 121434905, и с ръководител магистър-фармацевт Петър Василев Платнаров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg