ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Здравец-Бонка Минева“

Със заповед № ЗОА-0565/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3535-НА/26.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Самоводене, община В. Търново, ул. „ В. Левски“ № 39, издадено на ЕТ „Здравец-Бонка Минева“, с ръководител помощник-фармацевт Бонка Николова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg