ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВИТА –ЙОРДАНКА ГОГОВА“

Със заповед № ЗОА-0594/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6494-НА/18.02.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Русокастро, Община Камено, УПИ-I, кв. 33, издадено на ЕТ „ВИТА –ЙОРДАНКА ГОГОВА“, с ръководител помощник-фармацевт Йорданка Димитрова Гогова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg