ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДИ ЕС ДИ ФАРМА БГ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0778/10.09.2019 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-176-1/09.05.2017г., издадено на „ДИ ЕС ДИ ФАРМА БГ” ЕООД, ЕИК 203601307, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джебаров“ № 42, ет. 1, ап. 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1715, ж.к. „Младост 4“, бл. 485, вх. 2, офис 40, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.