ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БАЛКАН МЕДИКЪЛ СЪРВИЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0026 / 14.01.2019г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 054 от 08.01.2008 г., издадено на „БАЛКАН МЕДИКЪЛ СЪРВИЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1606, район Красно село, ул."Ами Буе" № 10-12, ет.3, ап.9, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.София-1510, район Подуяне, м. „Хаджи Димитър“, бул."Владимир Вазов" № 25, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.