ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АТ ФАРМАЦИЯ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0654/11.08.2020 г. e отнето Разрешение № АП-414/22.05.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, вх. Е, издадено на „АТ ФАРМАЦИЯ“ ООД c ЕИК 202319949, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Левски Г, ул. „571“ № 3, А, с ръководител магистър-фармацевт Ивайло Евгениев Симеонов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg