ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ФАРМАКОН – РУСИ МАНЧЕВ – ПЕНКА РУСЕВА“

Със заповед № ЗОА-0778/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение 4302-НА/23.04.2001 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, с адрес: с. Пет Могили, Община Нова Загора, издадено на „ФАРМАКОН – РУСИ МАНЧЕВ – ПЕНКА РУСЕВА“ ЕТ, с ръководител помощник–фармацевт Пенка Русева Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg