ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АСИ ФАРМ-2008“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0832/21.10.2020 г. e отнето Разрешение № 2123/20.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Рила, ул. „Георги Димитров“ № 11, издадено на „АСИ ФАРМ-2008“ ЕООД, ЕИК 200364835, с ръководител маг.-фарм. Надежда Матеева Кънева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешени„ за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg