ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ХЕЛТИ ЛАЙФ 2017’'ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0550/16.07.2021 г. oтнемам Разрешение №АП-1554-1 /14.05.2018г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Пловдив, пл. ,,Александър Малинов“ № 1, издадено на ,,ХЕЛТИ ЛАЙФ 2017’'ЕООД,с ЕИК: 204651213  с ръководител магистър-фармацевт  Иванка Василева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg