ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ДИАНА 92 - ДИАНА ДИМИТРОВА"

Със заповед № ЗОА – 0541/15.07. 2021 г. отнемам Разрешение № 7351-НА/11.08.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски“ блок 1-ОНС, магазин 3 издадено на ЕТ "ДИАНА 92 - ДИАНА ДИМИТРОВА", с ЕИК: 121301890  с ръководител магистър-фармацевт ДИЯНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

     Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg