ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МЕДИКА - МАРГАРИТА СТАТЕВА“

Със заповед № ЗОА–0508/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 7122-НА/16.02.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: село Съединение, община Сунгурларе, УПИ  XVIII, кв. 1, кв. „Морава“, издадено на пом.-фарм. Маргарита Димитрова Статева, регистрирана ЕТ „МЕДИКА - МАРГАРИТА СТАТЕВА“, с ЕИК: 102871989, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Девети септември“ № 50, вх. А, ет. 6, ап. 11 и с ръководител пом.-фарм. Маргарита Димитрова Статева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg