ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „Стоимен Димитров – 39“

Със заповед № ЗОА–0506/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3466/30.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Явор“ 3, с ръководител магистър-фармацевт Стоимен Димитров Николов, издадено на ЕТ „Стоимен Димитров – 39“, ЕИК 813074154, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. „Явор“, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg