ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЯНКА ДАНЕВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0440/05.07.2022 г. прекратявам Разрешение № 1368-1/23.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Кънчо Чамов“ № 7,  издадено на „ТЯНКА ДАНЕВА“ ЕООД,  ЕИК 112669911 и с ръководител магистър-фармацевт Йонка Иванова Рашева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg