ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛОХАДОНА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0431/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2613/05.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: село Дрен, община Радомир, Кметството, издадено на „АЛОХАДОНА“ ЕООД, с ЕИК: 200760222, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж. к. „Младост - 4“, бл. 407, вх. 6, ет. 3, ап. 28 и с ръководител магистър-фармацевт Симеон Иванов Стоянов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg