ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ХАСКОВОФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА–0372/14.06.2022 г. прекратявам Разрешение 3874-2/24.03.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, пл. „Градска болница“ № 3, издадено на „ХАСКОВОФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Валентина Георгиева Писарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg