ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ДЕНИ-ДИМИТРИНА ДАНЧЕВА“

Със заповед № ЗОА–0308/12.05.2022 г. отнемам Разрешение № 4739-НА/04.10.2001г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, бул.“Д. Благоев“ № 5, вх. А, издадено на маг.-фарм. Димитрина Ангелова Данчева, регистрирана като ЕТ „ДЕНИ-ДИМИТРИНА ДАНЧЕВА“, с ЕИК: 836159133 и с ръководител маг.-фарм. Димитрина Ангелова Данчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg