ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ''

Със заповед № ЗОА–0563/08.09.2022 г. прекратявам Разрешение №263-НА /17.05.1996г. за откриване на аптека  на адрес: гр. София, бул. ,,Никола Петков“ № 56, издадено на ,,РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ'', с ръководител магистър-фармацевт  Йорданка Стефанова Бозарова, като същото се заличава от Регистъра по чл.230, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg