ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АГРОФАРМ-СТЕФАН СТЕФАНОВ“

Със заповед № ЗОА–0625/18.10.2022 г. прекратявам Разрешение № 1128-1/15.08.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 4, издадено на ЕТ „АГРОФАРМ-СТЕФАН СТЕФАНОВ“, с ръководител маг.-фарм. Кольо Минев Колев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg