ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РИЛА ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0712/24.11.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2287/22.12.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: к. к. „Боровец“, община Самоков, хотелски комплекс „Рила“, издадено на „РИЛА ФАРМА“ ЕООД с ЕИК: 206682143 и с ръководител магистър - фармацевт Иван Тодоров Енев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg