ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОЛИМП-86“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0747/14.12.2022 г.  отнемам Разрешение № АП-1571/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: гр. Варна, УПИ XI-427, кв.18, СО „Пчелина“, ул. „Поп Димитър“№ 18, издадено на  „ОЛИМП-86“ ЕООД, с ЕИК 204448914 и с ръководител магистър - фармацевт Тодор Пенев Табаков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg