ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Подаване на информация за кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти /СЕСПА/

Съгласно чл. 68, ал.1, т. 11 от ЗЛПХМ и §21, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Притежателите на Разрешение за употреба на лекарствени продукти са задължени да подадат през СЕСПА данни за продуктовия код на лекарствените продукти (кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 [Product Code]). В тази връзка в Потребителския портал на СЕСПА е създадена функционалност за подаването на данни за продуктовите кодове на лекарствените продукти от номенклатурата на СЕСПА, достъпна през менюто „Притежатели на разрешение за употреба“ за всички потребители тип ПРУ.

Създадена е паралелна и аналогична на продукционната Тестова среда на СЕСПА, достъпна на адрес:

https://sespa.mh.government.bg/test/f?p=105

Адресът на всички уеб услуги е аналогичен на описаните в документа Описание на уеб услугите на СЕСПА, версия 5.5 final, ревизия 3, като на мястото на sespa се поставя test. Всички, които са подали заявка и са регистрирани, имат активна регистрация и в тестовата среда, като данните за достъп са абсолютно същите.

Специализираният модул за полу-автоматично подаване на данни TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel е с нова версия, като са добавени допълнителни функционалности за подаване на нулев отчет и сторниране на транзакции.

За проблеми с регистрацията, грешки при подаването на данни и други възникнали въпроси, моля, свържете се с имейла за поддръжка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Ръководство за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА

MS Excel модул TransmitDataToSESPA

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.