Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Административни услуги

250 Издаване на разрешение за клинично изпитване на лекарствен продукт

260 Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

262 Издаване на одобрение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт

263 Вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекаствените продукти на територията на РБългария

335 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по децентрализирана процедура

468 Приемане на уведомление за извършване на дарение на лекарствен продукт

469 Вписване на промени в регистъра на търговци на едро с медицински изделия

688 Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

689 Издаване на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт

690 Подновяване на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен проду

691 Издаване на уведомление за приемане/разрешение на промяна тип ІА в разрешение за употреба на лекарствен продукт

692 Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

753 Издаване на уведомление за пускане на пазара в страната на партида лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

884 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване

885 Издаване на допълнение за съществена промяна към разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

958 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

959 Издаване на разрешение за преработване и използване за други цели на лекарства

1091 Издаване на промяна в разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

1092 Одобряване на клинично изпитване на лекарствен продукт

1182 Издаване на удостоверение за регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт

1339 Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

1340 Издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти

1341 Издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

1342 Регистрация на медицински изделия

1409 Издаване на сертификат за лекарствен продукт съгласно сертификационната схема на Световната здравна организация

1554 Издаване на разрешение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт

1555 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по национална процедура

1556 Издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

1557 Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

1558 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с медицински изделия

1559 Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

1561 Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт

1562 Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1563 Вписване в регистър на търговци на едро с медицински изделия

1564 Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро с активни вещества

1565 Издаване на уведомление за пускане на пазара в страната на партида ваксина или имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация

1799 Издаване на сертификат за освобождаване на партида на ваксина или на имунологичен лекарствен продукт, предназначени за имунизация

1800 Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

1801 Издаване на одобрение за съществена промяна в неинтервенционално проучване

1867 Издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

1868 Издаване на уведомление за одобрение/разрешение на промяна тип ІБ в разрешение за употреба на лекарствен продукт

879 Издаване на становище от Комисия по етика за многоцентрови изпитвания за извършване на съществени промени в провеждано клинично изпитване на медицинско изделие

878 Издаване на становище от Комисия по етика за многоцентрови изпитвания за провеждане на клинично изпитване

255 Издаване на становище от Комисия по етика за многоцентрови изпитвания за провеждане на клинично изпитване на медицински изделия

254 Издаване на становище от Комисия по етика за многоцентрови изпитвания за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неинтервенционално проучване

1655 Издаване на уведомление за одобрение/разрешение на промяна тип II в разрешение за употреба на лекарствен продукт

2896 Приемане на уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицински специалисти

2897 Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, включително оценяване на клиничните данни

2902 Приемане на уведомление за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

2903 Предоставяне на оторизиран достъп за въвеждане, промяна или заличаване на данни в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия

2906 Издаване на становище за доставка на неразрешен за употреба лекарствен продукт

SSL Certificates