ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Важна информация

Важни съобщения!

ВАЖНО!!!

Уведомяваме Ви, че считано от 21.08.2022 г. влиза в сила нов Анекс 21 „Внос на лекарствени продукти“ на европейското ръководство за Добра производствена практика EU GMP Guide. Актуалният текст на документа е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата в раздел „Нормативни актове”.

Считано от 09.11.2020 г. за всички процедури, които се получават през CESP, отпада изискването за подаване на досиета (секвенции) на електронни носители (CD/DVD). За останалите процедури (разрешения за употреба, подновяване на разрешения за употреба, промени на РУ), при които досиетата (секвенциите) не са подавани през CESP, изискването остава валидно.

Поради виртуализиране и преместване на сървъра на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, системата няма да е достъпна след 17:30 ч. в петък 2 октомври 2020 г. до 9:00 ч. на 5 октомври 2020 г.

Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес, за да състави списък с кандидати, които отговарят на условията и които са подходящи по отношение на експертните си знания в съответните клинични или други научни технически области.

На 29 април 2019 г. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) потвърди, че Изпълнителната агенция по лекарствата притежава капацитет на ниво, еквивалентно на САЩ, да извършва инспекции по Добра производствена практика (GMP).

Заключението е в резултат на успешно приключил одит на Изпълнителната агенция по лекарствата по Програмата на ЕС-FDA за взаимно одитиране на регулаторните органи във връзка със сключеното секторно споразумение между Европейската комисия и САЩ за взаимно признаване на резултатите от инспекциите по Добра производствена практика във фармацевтичния сектор.

FDA потвърди способността, капацитета и процедурите на Изпълнителната агенция по лекарствата, за еквивалентни относно изискванията при провеждане на инспекции по Добра производствена практика, въз основа на извършената оценка при одита, вкл. и на правилата за предотвратяване на конфликт на интереси.

На базата на секторното споразумение взаимно ще се признават резултатите от инспекциите на производствени обекти за лекарствени продукти за хуманната медицина, провеждани на различни територии.

Понастоящем секторното споразумение обхваща лекарствените продукти за хуманната медицина, с изключение на ваксини, лекарствени продукти, произведени от кръвна плазма и лекарствени продукти, предназначени за клинични изпитвания.

Съобщението на Изпълнителна агенция по лекарствата от 18.09.2018 г. до медицинските специалисти за преустановяване на продажбите на лекарствени продукти отразява постъпили уведомления от притежатели на разрешения за употреба в изпълнение на чл. 54 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Той задължава притежателите на разрешения за употреба да уведомят ИАЛ за своите търговски решения за преустановяване на продажбите на конкретен лекарствен продукт два месеца преди самото преустановяване. Спирането на продажбите не е по регулаторни причини и не е свързано с проблеми в качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти. Посочените от ПРУ причини са липса на търговски интерес, скорошно маркетиране на нови продукти, наличие на други лекарствени продукти със съответното показание, оптимизиране портфолиото на компанията и ограничена употреба на лекарствения продукт.

Всички лекарствени продукти, посочени в съобщението на ИАЛ, са включени в Позитивния лекарствен списък (с изключение на Klimonorm 2 mg / 0.15 mg coated tablets - 1 x 21 и Rizatriptan Actavis orodispersible tablets 10 mg x 3), като за всички са налични терапевтични алтернативи. Лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, попадат в обхвата на чл. 264 от ЗЛПХМ, съгласно който притежателят на разрешението за употреба е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Националната здравноосигурителна каса не по-късно от 18 месеца преди датата на преустановяване на продажбите. До преустановяване на продажбите им, законът задължава притежателя на разрешението за употреба да осигури достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване на здравните потребности.

Предвиденият ред за уведомяване на Министерството на здравеопазването, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Националната здравноосигурителна каса гарантира задоволяването на здравните потребности до преустановяването на продажбите и осигурява предварителна информация на институциите с оглед обезпечаване на терапевтичните нужди.

  1. Европейската агенция по лекарствата публикува актуализирана информация относно блокираните лекарствени продукти, съдържащи валсартан
  2. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
  3. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
  4. ИАЛ публикува списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които не попадат в превантивните мерки по блокиране, както и актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани)
  5. ИАЛ блокира лекарствени продукти, съдържащи валсартан, поради наличие на примес в активното вещество, произведено от Zhejian Huahai Pharmaceuticals
  6. Инхалатори от серията Aquilon на производителя AFP Medical с оттеглена СЕ-маркировка
  7. Жените, които приемат Есмия за лечение на маточни фиброзни тумори (миоми) трябва редовно да провеждат изследвания на чернодробната си функция, докато продължава разглеждането на лекарствения продукт от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).
  8. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
  9. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗА ВТОРИ ПЪТ УЧАСТВА В ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА
  10. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ УЧАСТВА В ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА

Страница 1 от 5