ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Меморандум между ИАЛ и ИАМО

На 06.12.2017 г. доц. Асена Стоименова, дф - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването и проф. д-р Златица Петрова, дмн - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, сключиха Меморандум за сътрудничество, който има за цел изграждането на процедури, практики и механизми за сътрудничество и обмен. Страните по Меморандума ще работят за подобряване качеството, ефикасността и анализа на риска и оценъчната работа относно качеството на медицинската помощ, спазването на добрите фармацевтични практики, лекарствената безопасност и ефикасност, спазването на фармако-терапевтичните ръководства чрез осъществяване на съвместни проверки, както и чрез предоставяне на експертна помощ, организиране и провеждане на форми на методически обучения и научно-практически форуми за партниране и обмен. Двете изпълнителни агенции ще влагат усилие и в разработването на законодателни предложения за нормативни правила и инициативи за осигуряване на по-ефективна, целесъобразна и справедлива регулация в сферата им на действие.