ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC препоръчва нови мерки за избягване експозицията на топирамат при бременност

PRAC препоръчва нови мерки за избягване експозицията на топирамат при бременност.

Въвеждат се допълнителни ограничения на употребата и програма за превенция на бременността (ППБ).

Комитетът по лекарствена безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва нови мерки за избягване вътреутробна експозиция на деца на топирамат съдържащи лекарства, поради увеличен риск от нарушения в развитието на нервната система след експозиция в периода на бременост. Вече е известно, че топирамат причинява сериозни вродени аномалии, когато е употребяван от майката през бременността.

В държавите на Европейския съюз лекарствените продукти, съдържащи топирамат, се използват за лечение на епилепсия и профилактика на мигрена. В някои от държавите има лекарства, представляващи комбинация на топирамат с фентермин, които са разрешени за намаляване на телесното тегло. Топирамат не трябва да се използва вече за профилактика на мигрена или редукция на теглото при бременност, а пациентки, които могат да забременеят, трябва да използват ефективна контрцепция, докато го приемат.

За пациентки, използващи топирамат за лечение на епилепсия, препоръката на PRAC е този продукт да не се използва по време на бременност, освен в случаи, когато липсват подходящи терапевтични алтернативи.

PRAC препоръча също допълнителни мерки под формата на Програма за превенция на бременността (ППБ), за да се избегне вътреутробната експозиция на топирамат на деца. Съгласно тези мерки, всяка жена или момиче с детероден потенциал ще бъдат специално информирани относно рисковете за плода, когато топирамат се приема по време на бременността и за необходимостта да избягва забременяване, докато се приема топирамат.

Медицинските специалисти са отговорни да осигурят пълна информираност на всички пациентки, които биха могли да забременеят, относно рисковете да се приема топирамат по време на бременност. Трябва да бъдат обмислени алтернативни терапевтични възможности и необходимостта от приемане на топирамат трябва да бъде оценявана поне веднъж в годината.

Продуктовата информация за топирамат съдържащите лекарствени продукти ще бъде актуализирана, за да изясни допълнително рисковете и мерките, които трябва да се предприемат. За медицинските специалисти и за пациентите ще бъдат осигурени обучителни материали, относно риска от употреба на топирамат по време на бременност и всяка опаковка от лекарствените продукти с топирамат ще съдържа карта за пациента, която напомня за тези рискове. Ясно видимо предупреждение за този риск ще бъде добавено върху вторичната опаковка на лекарствата.

Направените препоръки са следствие от преглед, осъществен от PRAC на наличните данни по този въпрос, които включват три скорошни обсервационни проучвания[1],[2],[3]. Две от тези проучвания, които използват като цяло една и съща база данни, сочат, че децата, родени от жени с епилепсия, които са приемали топирамат през бременността, имат два до три пъти по-висок риск от нарушения в развитието на нервната система и специално нарушения от спектъра на аутизма, интелектуални нарушения или дефицит на вниманието с хиперреактивност в сравнение с деца, родени от жени с епилепсия, които не са приемали антиепилептични лекарства. Третото проучване не показва повишен риск на тези ефекти при деца, родени от жени, приемали топирамат по време на бременност, в сравнение с деца, родени от жени с епилепсия, които не са приемали антиепилептични лекарства.

В направения от PRAC преглед се потвърждава вече известния риск от вродени аномалии и намалено тегло на неродените деца при жени, получаващи топирамат по време на бременността. Родови аномалии се появяват при 4 до 9 от всеки 100 деца, родени от жени, които приемат топирамат по време на бременността в сравнение с 1 до 3 от всеки 100 деца, родени от жени, които не са получавали топирамат. В допълнение около 18 от всеки 100 деца са по-малки и с по-малко тегло от очакваното при раждане, когато майките са приемали топирамат по време на бременността в сравнение с 5 на всеки 100 деца, родени от жени без епилепия, които не приемат антиепилептични лекарства.

Докато осъществяваше този преглед PRAC направи консултация с група експерти, представители на пациентите и специалисти.

Фармацевтичните компании, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи топирамат, трябва да направят проучване на употребата и наблюдателно проучване сред медицински специалисти и пациентите, за да оценят ефективността на новите мерки.

Препоръките на PRAC сега ще бъдат насочени към Координационната група за децентрализирани и процедури по взаимно съгласие - Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures Human (CMDh), която ще приеме позиция по проблема.

Информация, предназначена за пациенти

  • Вътреутробното излагане на топирамат може да причини вродени аномалии при деца и експонираните новородени могат да бъдат по-малки и с по-ниско тегло от очакваното при раждане. Вътреутробното излагане на топирамат може също да увеличи риска от проблеми, свързани с развитието на мозъчната функция, каквито са нарушения от спектъра на аутизма, интелектуални нарушения или дефицит на вниманието с хиперактивност.
  • Ако сте бременна или може да забременеете за вас важат важни ограничения по отношение на употребата на топирамат
  • Не трябва да използвате топирамат за профилактика на мигрена или за регулиране на телесното тегло по време на бременност. Ако има възможност да забременеете, трябва да използвате топирамат за тези състояния, само ако използвате високо ефективна контрацепция.
  • Ако имате епилепсия, вие не трябва да употребявате топирамат докато сте бременна, освен в случаите, когато за Вас няма друго подходящо лечение, осигуряващо достатъчен контрол на гърчовете.
  • Ако имате епилепсия и е възможно да забременеете, може да употребявате топирамат, само ако използвате ефективна контрацепция. Ако планирате да забременеете и само топирамат Ви осигурява достатъчен контрол на гърчовете, трябва да говорите с лекаря си за риска от приемане на топирамат по време на бременност, както и за риска от гърчове в периода на бременността.
  • Ако сте пациентка, която може да забременее, Вашият лекар ще Ви предостави информация, за да разберете рисковете от приема на топирамат по време на бременността. Това трябва да стане преди да започнете лечение с топирамат и поне веднъж годишно докато трае лечението.
  • Ако е възможно да забременеете, трябва винаги да използвате ефективен метод на контрацепция, докато приемате топирамат. Посъветвайте се с лекар относно това, кой е най- подходящият метод на контрацепция за Вас, докато приемате топирамат.
  • Говорете с Вашия лекар, ако планирате бременност. Не спирайте да използвате ефективна контрацепция, докато Вашият лекар Ви препоръча друг лекарствен продукт. Ако приемате топирамат за лечение на епилепсия, не бива да го спирате без да се консултирате с Вашия лекар, тъй като спирането на лечението може да навреди на Вас или на нероденото Ви дете.
  • Веднага информирайте Вашия лекар, ако забременеете или мислите, че сте бременна. Ако имате въпроси или опасения трябва да ги обсъдите с Вашия лекар.

Пълният текст на информацията, предоставена от Европейската агенция по лекарствата, може да бъде видян на адрес:

PRAC recommends new measures to avoid topiramate exposure in pregnancy


[1] Bjørk M, Zoega H, Leinonen MK, et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.1269.

[2] Dreier JW, Bjørk M, Alvestad S, et al. Prenatal Exposure to Antiseizure Medication and Incidence of Childhood- and Adolescence-Onset Psychiatric Disorders. JAMA Neurol. 2023 Jun 1;80(6):568-577. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.0674.

[3] Hernandez-Diaz S, Straub L, Bateman B, et al. Topiramate During Pregnancy and the Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. In: ABSTRACTS of ICPE 2022, the 38th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), Copenhagen, Denmark, 26–28 August, 2022. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2022; 31 Suppl 2:3-678, abstract 47.