ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за фирмите

За клинични изпитвания, ранни фази, които ще се провеждат само в Република България и Република България е докладваща държава-членка, съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (мононационални клинични изпитания), Изпълнителна агенция по лекарствата и Етичната комисия за клинични изпитвания ще установяват за всеки отделен случай дали е възможно валидирането и оценката на заявлението в Информационната система за клинични изпитвания - CTIS да бъдат осъществени в по-кратки срокове от предвидените в Глава II на Регламент (ЕС) № 536/2014.

В случай, че не са установени несъответствия и не е поискана допълнителна информация от възложителя, оценката на клиничното изпитване може да приключи в срок до 35 дни от успешното валидиране на заявлението (подадено пълно досие, попадащо в приложното поле на Регламент (ЕС) № 536/2014).

Гореизложеният подход е възможно да намери приложение и спрямо мононационални и едноцентрови клинични изпитвания, подадени в CTIS, които са по-късни фази, както и по отношение на съществени промени по посочените по-горе клинични изпитвания.

Преценката ще се базира на сложността, комплексността и методологията на дизайна на изпитването, неговата организация, съотношение „полза-риск“, изпитван лекарствен продукт и др. С оглед предвиденото издаване на едно-единствено решение по изпитването след оценка от страна на ИАЛ и ЕККИ, оптималното съкращаване на сроковете е с до ¼ от сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) № 536/2014.

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-367/30.06.2023 г. на министъра на здравеопазването (обн. в ДВ бр. 65/28.07.2023 г.) за датите на влизане в сила в Р. България на допълнения 11.4, 11.5 и 11.6 към единадесетото издание на Европейската фармакопея. Датите са определени в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф г) на Конвенцията за разработване на Европейската фармакопея и съгласно Резолюция AP-CPH (23) 1, Резолюция AP-CPH (23) 2, и Резолюция AP-CPH (23) 3 на Съвета на Европа за въвеждането им в сила на териториите на държавите-членки.

За нас е удоволствие и гордост да съобщим, че Изпълнителна агенция по лекарствата премина и успешно финализира процеса по присъединяването на Република България като член на Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) - Споразумение за сътрудничество между регулаторните органи в областта на Добрата производствена практика на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.

От 1 юли 2023 г. Република България е член на PIC/S в областта на лекарствените продукти за хуманна употреба, след като Изпълнителната агенция по лекарствата получи единодушно одобрение от всички държави-членки на PIC/S на редовното заседание на Комитета на PIC/S, което се проведе на 12 май 2023 г. в гр. Женева, Швейцария.

В периода 20-24 февруари 2023 г. във връзка с подаденото заявление за членство в PIC/S и включване на ИАЛ в обхвата на EU-Canada MRA (CETA) - Споразумение за взаимно признаване между ЕС и Канада в областта на Добрата производствена практика, ИАЛ премина успешно всеобхватния одит за съответствие. Oдитът се проведе в присъствието на наблюдател от регулаторния орган на САЩ – FDA, като неговото извършване изцяло покри и изискванията на програмата на Европейски съюз за взаимно одитиране на инспекторатите по Добра производствена практика на регулаторните органи (Joint Audit Programme).

PIC/S има за цел хармонизиране на процедурите за инспекции в световен мащаб. Схемата улеснява сътрудничеството и работата в мрежа между компетентните органи, регионалните и международните организации, като увеличава взаимното доверие и позволява ефективно използване на ресурсите за инспекция чрез споделяне на доклади от извършени инспекции за установяване съответствието с изискванията на Добрата производствена практика.

Членството на страната в PIC/S ще донесе предимно ползи за българската фармацевтична индустрия, но също така и за международно признаване на ИАЛ не само в рамките на ЕС, но и в глобален мащаб.

За нас е удоволствие и гордост да съобщим, че Изпълнителна агенция по лекарствата премина и успешно финализира процеса по присъединяването на Република България като член на Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) - Споразумение за сътрудничество между регулаторните органи в областта на Добрата производствена практика на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.

От 1 юли 2023 г. Република България е член на PIC/S в областта на лекарствените продукти за хуманна употреба, след като Изпълнителната агенция по лекарствата получи единодушно одобрение от всички държави-членки на PIC/S на редовното заседание на Комитета на PIC/S, което се проведе на 12 май 2023 г. в гр. Женева, Швейцария.

В периода 20-24 февруари 2023 г. във връзка с подаденото заявление за членство в PIC/S и включване на ИАЛ в обхвата на EU-Canada MRA (CETA) - Споразумение за взаимно признаване между ЕС и Канада в областта на Добрата производствена практика, ИАЛ премина успешно всеобхватния одит за съответствие. Oдитът се проведе в присъствието на наблюдател от регулаторния орган на САЩ – FDA, като неговото извършване изцяло покри и изискванията на програмата на Европейски съюз за взаимно одитиране на инспекторатите по Добра производствена практика на регулаторните органи (Joint Audit Programme).

PIC/S има за цел хармонизиране на процедурите за инспекции в световен мащаб. Схемата улеснява сътрудничеството и работата в мрежа между компетентните органи, регионалните и международните организации, като увеличава взаимното доверие и позволява ефективно използване на ресурсите за инспекция чрез споделяне на доклади от извършени инспекции за установяване съответствието с изискванията на Добрата производствена практика.

Членството на страната в PIC/S ще донесе предимно ползи за българската фармацевтична индустрия, но също така и за международно признаване на ИАЛ не само в рамките на ЕС, но и в глобален мащаб.

Заявяване за разглеждане на възможност за започване на децентрализирана (DCP)/взаимно признаване (MRP) процедура за разрешаване за употреба на лекарствен продукт с Република България като референтна държава (RMS)

ИАЛ приема заявки за започване на DCP или MRP процедура за разрешаване за употреба на лекарствен продукт с Република България като RMS на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявката за разглеждане на възможността за започване на процедура по DCP или MRP трябва да бъде подадена с формуляр "Request for RMS in a Decentralised Procedure, medicinal products for human use" (slot request form), достъпен на интернет страницата на CMDh.

Във формуляра следва да бъде попълнена цялата посочена информация.

Заявката трябва да бъде подадена не по-късно от 3 месеца от планираната дата за стартиране на DCP/MRP процедурата.

ИАЛ ще оценява всяка постъпила заявка съобразно планираните бизнес процеси, наличните човешки ресурси и разписани вътрешни критерии, като ще може да приема не повече от четири процедури за RMS за една календарна година.

Във връзка с постъпила информация от Регулаторния орган на Испания (Испанска Агенция по лекарства и медицински изделия), ИАЛ  предупреждава  притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти в Република България да имат предвид, че за търговец на едро с активни съставки MAPBIOPHARMA S.L., притежаващ Регистрационен №1297, e издадено „СТАНОВИЩЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ДДП ЗА АКТИВНИ СЪСТАВКИ“, в следствие проведена последна инспекция на дата 20.04.2023г.

Във връзка с постъпила информация от Регулаторния орган на Чехия (Държавен институт за контрол на лекарствата), ИАЛ предупреждава притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти в Република България да имат предвид, че за търговец на едро с лекарствени продукти PHARMA DISTRIBUCE LECIV s.r.o., притежаващ Разрешение № sukls119405/2020, e издадено „СТАНОВИЩЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ДДП ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ХУМАННАТА УПОТРЕБА“ и са предприети действия по спиране на посоченото разрешение за търговия на едро, в следствие на проведени инспекции, последната от които на 14.03.2023 г.

  1. Заповед РД-01-62/06.02.2023 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2024 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  2. Монографии за вещества и препарати, растителни вещества и препарати, хомеопатични препарати, радиофармацевтични препарати и ваксини за хуманната медицина, включени в единадесетото издание (до допълнение 11.2) на Европейската фармакопея
  3. Заповед РД-01-646/07.12.2022 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 юли 2023 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  4. Заповед РД-01-646/07.12.2022 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 юли 2023 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  5. СЪОБЩЕНИE ДО ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
  6. СЪОБЩЕНИE ДО ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
  7. СЪОБЩЕНИE ДО ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
  8. СЪОБЩЕНИE ДО ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
  9. Съобщение
  10. Съобщение

Архив на съобщенията, касаещи лекарствена безопасност

Съобщение до заявителите за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване

С решение на Етичната комисия за клинични изпитвания (ЕККИ) към Министъра на здравеопазването на Република България, Протокол № 32 от 29.09.2020 г., т. 7.69, се препоръчва на всички заявители за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване да представят цялата информация на хартиен и/или на електронен носител (CD, флаш памет и др.).

Това е необходимо във връзка с епидемичната ситуация в страната и начините на провеждане на заседанията на Комисията, както и с оптимизиране на съхранението на цялата документация по заявленията на хартиен носител. Задължително в ЕККИ се представят на хартиен носител всички оригинални документи, документи със свеж подпис/печат (придружаващо писмо, декларации, сертификати), а всички останали могат да бъдат представяни само на електронен носител. Следва да се има предвид, че в случай на пропуски и непълноти в подадените от заявителите документи на електронен носител (и поради липсата им на хартиен носител) за Комисията ще е невъзможно тяхното разглеждане.

Във връзка с гореизложеното, моля заявителите да се съобразят с препоръката на ЕККИ в най-кратки срокове.


С влизането в сила на изменението на чл. 106, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 84 от 2018 г.), считано от 12.10.2018 г. Стандартните оперативни процедури по правилата за Добра клинична практика на комисиите по етика към лечебните заведения не подлежат на утвърждаване от изпълнителния директор на ИАЛ.

Страница 1 от 30