ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Beovu® (brolucizumab)- Актуализирани препоръки за минимизиране на вече установеният риск от вътреочно възпаление, включително васкулит на ретината и/или ретинална съдова оклузия.

Пряко съобщение до медицинските специалисти

XX октомври 2021

Beovu® (brolucizumab)- Актуализирани препоръки за минимизиране на вече установеният риск от вътреочно възпаление, включително васкулит на ретината и/или ретинална съдова оклузия.

Лекарства под допълнително наблюдениеТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Novartis съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата биха искали да Ви уведомят за следното:

Резюме

• Вътреочно възпаление, включително васкулит на ретината и/или ретинална съдова оклузия, може да възникне след първата интравитреална инжекция с Beovu, както и по всяко време на лечението. Тези събития се наблюдават по-често в началото на лечението.

• Наблюдават се по-голям брой събития с вътреочно възпаление сред пациенти с антитела срещу бролуцизумаб, образувани вследствие на лечението. Васкулит на ретината и/или съдова оклузия на ретината са имуномедиирани събития.

• При пациенти, които развият вътреочно възпаление, включително васкулит на ретината и/или съдова оклузия на ретината, лечението с Beovu трябва да бъде преустановено и събитията трябва да се лекуват своевременно.

• Интервалът между две дози Beovu по време на поддържащото лечение (след първите 3 дози) трябва да е не по-малък от 8 седмици. Това се основава на находки от проучването MERLIN (вж. вижте повече подробности по-долу в раздела Допълнителна информация относно опасенията за безопасност).

• Пациенти с анамнеза за вътреочно възпаление и/или ретинална съдова оклузия в рамките на година преди лечението с Beovu трябва да бъдат внимателно проследявани, тъй като са изложени на повишен риск от развитие на васкулит на ретината и/или ретинална съдова оклузия.

• Женският пол е идентифициран като допълнителен рисков фактор. По-висока честота се наблюдава и при пациенти с японски произход.

• Пациентите трябва да бъдат инструктирани как да разпознават ранните признаци и симптоми на вътреочно възпаление, васкулит на ретината и съдова оклузия на ретината и да бъдат посъветвани да потърсят незабавно медицинска помощ, ако се подозират тези нежелани ефекти.

Допълнителна информация относно опасенията за безопасност

Бролуцизумаб (Beovu) е хуманизирано моноклонално антитяло, показан за лечение на неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена дегенерация на макулата (нВМД).

Имуномедиирани събития

Резултатите от механистичното проучване BASICHR0049 въз основа на анализ на кръвните проби на пет пациента с нВМД, лекувани с Beovu, и които впоследствие са развили васкулит на ретината (retinal vasculitis, RV) и/или ретинална съдова оклузия (retinal vascular occlusion, RO), заедно с натрупаните данни за връзка между възникващата от лечението имуногенност и вътреочно възпаление (intraocular inflammation, IOI), предполагат за причинно-следствена връзка между възникващата от лечението имунна реакция срещу Beovu и свързани с Beovu „васкулит на ретината и/или съдова оклузия на ретината, обикновено в присъствието на IOI“.

В това проучване са взети кръвни проби от петимата пациента и от шест контролни пациенти, които не са имали признаци/симптоми на IOI, докато все още са били на лечение с Beovu. Наличието на RV и/или RO е потвърдено от независимия Комитет за преглед на безопасността, създаден от Novartis, при появата на сигнала за безопасност, и/или от практикуващите офталмолози/специалисти в областта на ретината, които са се грижили за тези участници.

Пробите са тествани за потенциално активиране на фактори на имунен отговор срещу бролуцизумаб, включително чрез идентифициране на антитела срещу лекарството (anti-drug antibodies, ADA) и неутрализиращ отговор на антителата, ADA изотипиране и картографиране на епитопи, идентифициране на Т-клетъчен имунен отговор към бролуцизумаб и чрез in vitro стимулиране на тромбоцитната агрегация в пълна кръв в присъствието на бролуцизумаб и vascular endothelial growth factor A (VEGF-A). В пробите на петимата пациента, които са имали нежелани събития като RV и/или RO, е установен хуморален и клетъчен имунен отговор срещу бролуцизумаб 3-5 месеца след последната доза Beovu и настъпване на събитието. Данните показват наличието на висок титър ADA антитела, с поликлонален и разнороден IgG-задвижван отговор срещу множество В-клетъчни епитопи на молекулата на бролуцизумаб, както и активиране на Т-клетки на паметта, индуцирано от ненатоварени и топлинно или механично натоварени препарати на бролуцизумаб.

В пробите от пациенти от контролната група, когато са налични ADA антитела, имат по-ниски титри.

Повишен риск при 4-седмични интервали между дозите по време на поддържащата фаза

Novartis също наскоро генерира първите интерпретируеми резултати (first interpretable results, FIR) от проучването CRTH258AUS04 (MERLIN).

Проучването MERLIN е двугодишно многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, фаза 3а проучване за оценка на безопасността и ефикасността на бролуцизумаб 6 mg при прилагане на дозата на всеки 4 седмици в сравнение с афлиберцепт 2 mg при прилагане на дозата на всеки 4 седмици при пациенти с неоваскуларна възрастовообусловена дегенерация на макулата (нВМД) с персистираща ретинална течност. Проучването се провежда само в САЩ и в него са включени предварително лекувани пациенти с нВМД, които имат необходимост от по-често лечение.. IOI, включително RV и RO, са съобщавани с по-висока честота в рамото на бролуцизумаб 6 mg при прилагане на дозата на всеки 4 седмици (9,3%) в сравнение с рамото на бролуцизумаб 6 mg при прилагане на дозата на всеки 8 или 12 седмици (4,4%) в основните фаза III клинични проучвания за нВМД.

Идентифицирани рискови фактори

Novartis проведе неинтервенционални ретроспективни проучвания на данни от реалния свят при пациенти с неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена дегенерация на макулата (нВМД), за да разбере по-добре честотата на нежеланите събития/сигнали за безопасност след започване на лечение с бролуцизумаб за период до 6 месеца. Всяко от двете проучвания се състои от ретроспективен анализ на големи бази данни от реалния свят в Съединените щати, IRIS Registry® [Проучване HEORUSV201342] и Komodo Healthcare Map ™ [Проучване HEORUSV201368], съответно. И двете оценки бяха проведени паралелно и са почти идентични в степента, която данните за анализ позволяват.

Резултатите от този ретроспективен анализ при пациенти с нВМД предполагат, че пациентите с анамнеза за вътреочно възпаление и/или ретинална съдова оклузия през годината преди лечението с Beovu е по-вероятно да имат подобни събития след инжектирането на Beovu, в сравнение с пациенти с нВМД без анамнеза за тези събития.

В допълнение, в двете ретроспективни проучвания, а също и в клиничните изпитвания, се наблюдава разлика между половете като по-висока честота на IOI (включително RV) и/или RO се наблюдава при жените. По-висока честота се наблюдава и при пациенти с японски произход.

Продуктовата информация на Beovu ще бъде актуализирана, за да отрази най-новите данни и новите препоръки.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • тел.: +359 2 8903417
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия

Представител на притежателя на разрешението за употреба

Новартис България ЕООД

бул. „Никола Вапцаров” No 55, ЕКСПО 2000, Сграда 4, ет. 4.

район „Лозенец”, гр. София, п.к. 1407, Р. България,

тел. +359 2 489 9828; факс +359 2 489 9829

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Beovu подлежи на допълнително наблюдение като стандартна практика, тъй като е ново биологично лекарство пуснато на пазара на ЕС в началото на 2020 г., а в България в началото на 2021 г.

Моля също така да съобщавате данните относно партидата на съответния продукт.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение,

Новартис България ЕООД