ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Въвеждане на мерки, свързани с безопасността на кръводарителите, работещите в звената за кръвовземане, кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения, изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, във връзка с въведените извънредни мерки относно COVID-19

Въздействието на епидемията COVID-19 върху осигуряването на кръв и кръвни съставки вече е сериозно и специфично. Епидемията може да засегне кръводарителите, но и работещите в кръвните центрове, както и снабдяването на лечебните заведения с кръв и кръвни съставки за лечение на нуждаещите се пациенти.

 

Във връзка с въведените извънредни мерки, касаещи епидемичната обстановка и повишения риск от COVID-19, ИАЛ в качеството на компетентен орган по отношение на дейността на лечебните заведения по вземане, диагностика, преработка, съхранение, употреба, разпространение, осигуряване на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки и по отношение на трансфузионния надзор, съгласно чл.38 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), счита за абсолютно необходимо въвеждането на следните мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл.15 от ЗККК:

1. Управляване на потока на кръводарителите преди и по време на даряване за да се избегне събирането на много донори в чакалните и спазването на безопасно разстояние между тях (най-малко 1 метър).

2. Засилване контрола при подбор на донори и клиничната им преценка, включително измерването на телесната температура. Въвеждане на мерки за сортировка на кръводарителите, насочени както към избягване на възможното разпространение на вируса в чакалните, така и към осъществяване на предварителен подбор на донори. Телесната температура над 37,0 °C предполага временно отлагане на донора за 14 дни.

3. Провеждане на детайлни интервюта с потенциалните дарители. Разискване с донора дали той/тя е спазил/а задължението за изолация вкъщи/карантина. История за пътуване извън границите на страната. Контакти с близки или хора, които са се завърнали преди месец от пътуване извън границите на страната. Контактни с хора с документирана инфекция на SARS-CoV-2.

4. Повишаване информираността на донорите за важността незабавно да съобщават за всички симптоми, съвместими със заболяването COVID-19. Приканване на донорите да информират хемотрансфузионното звено, където са дарили кръв за повишена температура, треска и други грипо-подобни оплаквания или в случай на диагностициране със SARS-CoV2 в рамките на 14 дни след даряването (информация след даряването).

5. Отлагане на всички дарители с история за пътуване извън границите на страната, имали контакт с близки или хора, които са се завърнали преди месец (28 дни) от пътуване извън границите на страната, както и контактни на хора с документирано заболяването COVID-19 за период от 14 дни.

6. Отлагане на всички дарители, с грипо-подобните симптоми за период от 14 дни или до отзвучаване им.

7. Отлагане на всички дарители за 28 дни след преустановяване на симптомите или от спирането на лечението за COVID-19.

8. Персоналът на отделенията за кръвовземане стриктно да спазват указанията, насочени към предотвратяване на разпространението на респираторни инфекции, включително SARS-CoV-2. За постигането на това да се въведат следните мерки за предпазване на работещите в ЦТХ и ОТХ :

 • информираност на персонала за естеството на COVID-19 и аспектите, касаещи дейността им.
 • осигуряване на безопасни условия на работното място чрез:
  • индивидуални предпазни средства (маски, защитни облекла, защитни очила, ръкавици и др.)
  • филтър за заболеваемост и контактност на служителите с близки и хора извън работната среда заболели от COVID-19,
  • въвеждане и спазване на стриктни планове за дезинфекция на помещенията и на района около ЦТХ и помещенията на ОТХ,
  • стриктни правила за работа с кръводарителите,
  • контрол на всички въведени мерки чрез разработване на СОП от органите по вътрешен одит на ЦТХ и ръководството на ОТХ.

9. Всички участници в трансфузионната система да продължат работата си в съответствие с чл.11 от ЗККК за насърчаване на кръводаряването (заедно с органите на местната власт, бизнеса, както и представителите на БЧК и РЗИ), гарантирайки пред обществеността, неговата безопасност чрез специализирани материали (например съобщения чрез социалните мрежи и т.н.).

10. Центровете по трансфузионна хематология информират своевременно ОТХ от региона им за въведените профилактични мерки.

Етикети: