ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0994 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за хомеопатични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ, изменена със Заповед № ЗОА-0146/28.02.2023г. 

Председател: Анри Анжел Аструг – Катедра “Фармакология“, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Зам. председател: маг. фарм. Дафна Владимирова Маринкева – гл. експерт, oтдел ОКПКД в Дирекция “Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ

Членове:

  1. Д-р Мариан Стоянов Иванов – вътрешни болести;
  2. Доц. Ирина Николова Николова, д.м. – Фармацевтичен факултет, МУ-София;
  3. Маг. фарм. Венцислав Илиев Илиев- началник на отдел “Клинични изпитваия“ в Дирекция “ПЛБКИ“;
  4. Доц. Ива Стефанова Христова – НЦЗПБ;
  5. Д-р Райна Павлова Томова-Пехливанова – вътрешни болести, съосновател и управител на Европейската школа по клинична хомеопатия, лекар хомеопат в “МЦ Медик 1“;
  6.  Д-р Слави Иванов Филчев, д.м. –завеждащ детско отделение в V МБАЛ – София;
  7. Д-р Петко Стоянов Загорчев – началник на ОАИЛ, МБАЛ – Шумен.

Секретар: маг. фарм. Венелин Георгиев-главен експерт в отдел „Оценка  на качеството, предклинична и клинична документация“ в Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“,  ИАЛ.