ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Стандартни оперативни процедури на Етична Комисия за клинични изпитвания (ЕККИ)

Утвърдени от председателя на Етичната комисия за клинични изпитвания (ЕККИ) стандартни оперативни процедури за работата на ЕККИ

СОП1. Учредяване и състав. Задължения и отговорности.

СОП2. Запазване на конфиденциалност. Конфликт на интереси. Привличане на външни експерти

СОП3. Прием на документация

СОП4. Насрочване на заседания. Определяне на дневен ред

СОП5. Провеждане на заседания

СОП6. Становище на етичната комисия за клинични изпитвания (версия 1.3 от 29.04.2020)

СОП6. Становище на етичната комисия за клинични изпитвания (версия 1.2 от 28.01.2020 отм.)

СОП7. Оценка на документация за клинично изпитване с лекарствени продукти

СОП8. Оценка на документация за съществена промяна в клинично изпитване с лекарствени продукти

СОП9. Текущ надзор на клинични изпитвания

СОП10. Проследяване на безопасността (версия 1.2 от 21.04.2020)

СОП10. Проследяване на безопасността (версия 1.1 от 28.01.2020 отм.)

СОП10. Проследяване на безопасността – английска версия

СОП11. Документооборот и архив

СОП12. Оценка на документация за неинтервенционално проучване (версия 1.2 от 26.07.2021)

СОП12. Оценка на документация за неинтервенционално проучване (версия 1.1 от 28.01.2020 отм.)

СОП13. Оценка на документация за клинично изпитване с медицинско изделие

СОП14. Становище на ЕККИ по заявления за клинични изпитвания на медицински изделия

СОП15. Текущ надзор на клинични изпитвания с медицински изделия след издаване на положително становище

СОП16. Проследяване на безопасността на медицинските изделия

СОП17. Прием на документация за клинично изпитване на медицинско изделие