ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До лицата, желаещи да осъществяват посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на Р България по смисъла на ЗЛПХМ

Уважаеми Господа,

Може да се запознаете с утвърдения образец на Уведомление по чл. 212а от ЗЛПХМ в прикачения по-долу файл.

Уведомления ще се приемат и регистрация ще бъде извършвана след влизане в сила на изменението и допълнението на Тарифата по чл. 21, ал. 2 от ЗЛПХМ!

Уведомление по чл. 212а от ЗЛПХМ