ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До всички производители /вносители /търговци на едро с лекарствени продукти, притежаващи разрешение, издадено от ИАЛ по реда на ЗЛПХМ

Уважаеми Господа,

Във връзка с влизане в сила на нови формати на разрешение за производство/ внос/ търговия на едро с лекарствени продукти е необходимо да представите в деловодството на ИАЛ попълнено заявление и всички приложения към него на хартиен и електронен носител с цел служебното преиздаване на лиценза в новия формат на ЕС.

Приложение № 8 на заявлението за издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти да съдържа пълен списък на лекарствени продукти разрешени за употреба в Р България или в друга държава.

Въвеждането и спазването на новия европейски формат е свързано с промяната на формата, считано от 02.01.2013г. и изискването за въвеждане на информация в Базата данни на ЕС EudraGMDP (на основание чл. 147, чл. 167г, ал. 2 и чл. 205, ал. 4 от ЗЛПХМ).

За извършване на административната услуга не се изисква заплащане на такса.

Цитираните формати на заявления, утвърдените образци и указания можете да намерите в прикачените по-долу файлове.

Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за промяна на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Указания към заявление за разрешаване за производство/внос и промяна в разрешението за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти