ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Образец на Д Е К Л А Р А Ц И Я за доставени и разпределени количества лекарствени продукти, която се подава ежемесечно от притежатели на разрешения за употреба, на основание чл. 35а от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на

Образец на Д Е К Л А Р А Ц И Я за доставени и разпределени количества лекарствени продукти , която се подава ежемесечно от притежатели на разрешения за употреба, на основание чл. 35а от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.