ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Декларация на работната група за извънредни ситуации (ETF) относно използването на одобрените от EMA двувалентни оригинални/Omicron BA.4-5 иРНК ваксини за първични серии на ваксинация

Въведение

Разработването и използването на иРНК ваксини срещу оригиналния спайк/шипов протеин на SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1, по-нататък съкращаван на Wuhan) доказа своята висока ефективност срещу симптоматичен и тежък COVID-19. От момента на обявяването на извънредна ситуация за общественото здравеопазване във връзка с COVID-19 в началото на 2020 г., вирусът SARS-CoV-2 непрекъснато мутира, което води до възникването на различни, будещи безпокойство варианти. Понастоящем вирусите, циркулиращи по света, са от варианта Omicron, с няколко установени подварианта. В отговор на това, някои притежатели на разрешение за употреба (ПРУ) адаптираха своите одобрени ваксини. Одобрените от ЕС иРНК ваксини (Comirnaty и Spikevax) са адаптирани да доставят двувалентни ваксини, съдържащи две иРНК: една иРНК , кодираща оригиналния спайк/шипов протеин на Wuhan SARS-CoV-2, включен в моновалентните ваксини (оригинална ваксина), и друга иРНК , кодираща подлинията на Omicron BA .1 или BA.4-5 спайк/шипов протеин.

ЕМА наскоро одобри двувалентната ваксина Wuhan/Omicron BA.4-5 Pfizer-BioNTech за бустер дози при деца и възрастни, докато двувалентната ваксина Wuhan/Omicron BA.4-5 Moderna към момента е одобрена за бустер дози при възрастни и юноши. Тези ваксини са разрешени въз основа на изпитвания върху хора на ваксини, които включват иРНК, кодираща спайк/шипов протеин на по-ранен вариант на Omicron (BA.1), данни за подсилване с иРНК, кодираща спайк/шипов протеин на BA.4/BA.5 при животни и ограничени клинични данни за безопасност на ваксината Wuhan/Omicron BA.4-5 на Pfizer-BioNTech.

Наличието на много малко сероотрицателни лица (т.е. без серологични доказателства за прекарана предишна естествена инфекция и без анамнеза за ваксинация) поставя предизвикателства пред генерирането на клинични данни в подкрепа на бързото актуализиране на щамовете във ваксини, показани за използване като първична серия на ваксинация. Понастоящем няма клинични данни в подкрепа на използването на двувалентни иРНК ваксини за първична серия на ваксинация. Въпреки това може да се наложи да се обмисли използването на двувалентните иРНК ваксини Wuhan/Omicron за първичната серия на ваксинация при неваксинирани преди това възрастни и деца

Обобщение на данните

Предклинични подкрепящи данни

Притежателите на разрешенията за употреба и на двете ваксини са използвали модел на провокация (предизвикана инфекция) при мишки с ваксинация, за да се изучат имунните реакции, предизвикани от двувалентните ваксини срещу COVID-19 в качеството им на първична серия. Наблюдава се силно свързване със серумни имуноглобулини срещу Wuhan, BA.1 и BA.4-5 спайк протеини 2 седмици след праймиране с 2 дози двувалентни ваксини Omicron BA.1 или BA.4-5 на Moderna. Двувалентните ваксини индуцират по-широк отговор на неутрализиращи антитела в сравнение с прилагането на всяка от съставляващите иРНК, когато се прилагат самостоятелно2. Имунизацията на мишки, неинфектирани с SARS-CoV-2, с двувалентна иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech, кодираща спайк протеини на Wuhan и Omicron BA.4-5, индуцира неутрализираща активност срещу подварианти на Omicron (BA.1, BA.2, BA.2.12. 1, и BA.4-5), както и предишни, будещи безпокойство варианти (Ухан, Алфа, Делта)3. Тези неклинични данни свидетелстват за това, че първичната серия с двувалентна ваксина може да индуцира широк имунен отговор при хора, неинфектирани с SARS-CoV-2.

Клинични подкрепящи данни

Не са провеждани клинични проучвания за първична ваксинация с двувалентни иРНК ваксини.

Наличните понастоящем двувалентните ваксини съдържат половин доза от състава на ваксината, съдържаща оригиналния щам Wuhan. Клиничните проучвания за установяване на доза на оригиналния вариант на ваксината Comirnaty (30 микрограма) показват ограничени различия по отношение на имуногенността, когато се сравняват дози 10, 20 и 30 микрограма. Освен това клиничните проучвания при хора за установяване на доза на Spikevax (100 микрограма доза от оригиналния вариант на ваксината), показват че дозите 50 и 100 микрограма предизвикват подобен имунен отговор1. Затова може да се очаква, че първичната ваксинация с двувалентна ваксина ще предизвика имунен отговор най-малкото към варианти, които са подобни на тези, използвани в моновалентните ваксини срещу оригиналния щам Wuhan.

Предварителните данни, получени при хора предполагат, че инфекцията със SARS-COV-2 Omicron BA.4-5 при неваксинирани участници от Южна Африка води до образуване на по-широк спектър от серумни неутрализиращи антитела (напр. срещу подвариантите D614G, Beta, Delta, BA.1, BA.2 и BA.4) в сравнение тези, които се образуват след инфекция с Omicron BA.1, измерени чрез тест за неутрализиращи антитела с псевдовируси2. Тези данни предполагат, че ваксините, които съдържат иРНК, кодираща шиповия протеин на варианта Omicron BA.4-5, могат да осигурят кръстосана защита срещу циркулиращите понастоящем варианти на вируса. За разлика от тях, предварителните клинични данни, получени за моновалентна иРНК ваксина срещу Omicron BA.1, показват, че тя предизвиква много ограничен кръстосан имунен отговор по отношение на неутрализиращите антитела3.

Въпреки че нивото на защита, което се постига чрез приложение на бустер дози не може да се използва, за да се направи заключение за защитата, която ще се получи при първичните серии на ваксинация, обнадеждаващо е че първите донни относно употребата на двувалентни иРНКваксини като бустер, получени от наблюдение при реални условия, показват че те осигуряват защита срещу симптомите на инфекция със SARS-COV-24. Очакват се повече данни, касаещи хоспитализиациите и случаите на тежко протичане на COVID-19.

Клиничните проучвания свидетелстват за това, че профилът на реактогенност е като цяло сравним между иРНК ваксините, съдържащи подварианти на вируса, използвани като бустер и иРНК ваксините, съдържащи оригиналния вариант на вируса, използвани при първичните серии на ваксинация или като бустер. Клиничните проучвания, проведени от притежателите на разрешението за употреба с други адаптирани ваксини не показват наличие на нови опасения по отношение на безопасността и имат приемлив профил на реактогенност5. Това предполага, че профилът на безопасност на ваксините, съдържащи подварианти на вируса, базиращ се на данните за одобрените иРНК ваксини, като цяло може да се очаква да бъде сравним с този на вече разрешените за употреба иРНК ваксини, за които профилът на безопасност е установен.

Заключение на ETF

Въпреки че са налице определени ограничения по отношение на наличните данни, има основания да се очаква, че двувалентните и РНК ваксини, съдържащи оригиналния вариант и подвариантите Omicron BA4-5 на вируса могат да осигурят прайминг (подготовка) на организма срещу SARS-CoV-2 и че те ще имат подобен профил на безопасност, както при първоначално одобрените иРНК ваксини при неваксинирани преди това лица.

ETF счита, че е приемливо двувалентните и РНК ваксини, съдържащи оригиналния вариант и подвариантите Omicron BA4-5 на вируса, които понастоящем са разрешени за употреба в ЕС и ЕИП като бустер, да могат също да се използват за първична серия на ваксинация, в случай че се наложи да се подкрепи ваксинационната кампания.

По-нататъшните клинични проучвания, включително наблюдателните проучвания, се очаква да предоставят допълнително информация за употребата на двувалентните ваксини за първична серия на ваксинация, особено при деца.

Това становище на ETF има цел да подкрепи решенията, взети на национално ниво. То не е свързано с промяна на продуктовата информация на разрешените за употреба ваксини.

Етикети:
Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.