ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за гражданите

18 ноември 2019 г. е обявен за Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците. На този ден започва и Световната седмица на осведомеността относно антибиотиците, 18-22 ноември 2019 г.

Във връзка с това Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) организира кампания в социалните медии за насърчаване на отговорността при употребата на антибиотици и повишаване на информираността на обществото относно нарастващия проблем с антибиотичната резистентност, която представлява заплаха за здравето в световен мащаб. С кампанията на ЕМА можете да се запознаете тук. Кампанията ще се провежда и в Twitter и LinkedIn.

Освен това, по повод на Световната седмица на осведомеността относно антибиотиците (18‑22 ноември 2019 г.), ЕМА също така ще подкрепи кампанията на Международната коалиция на регулаторните органи по лекарствата (ICMRA), която има за цел да подчертае ролята на регулаторните органи за пускането на пазара на безопасни, ефикасни и висококачествени лекарства. Повече информация можете да намерите отново на уебсайта на ЕМА: https://www.ema.europa.eu (раздел ICMRA), в Twitter и LinkedIn от 19 до 22 ноември 2019 г.

В рамките на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз Изпълнителната агенция по лекарствата беше домакин на три от редовните срещи на Мрежата на регулаторните органи по лекарствата:

 • Ръководителите на лекарствените агенции (HMA II)
 • Работната група за сътрудничество на Европейските агенции по лекарствата по правни и законодателни въпроси (EMACOLEX)
 • Работната група на комуникационните професионалисти (WGCP)

Във форматите на трите срещи, проведени в София, участваха общо повече от 200 делегати, които обсъдиха теми, засягащи издигнатите от Българското председателство приоритети в областта на лекарствената регулация, а именно:

 • Достъпност на разрешени за употреба лекарства
 • Иновации и достъп до нови лекарства

Темите са и част от Стратегическата програма до 2020 г. на Мрежата на регулаторните органи по лекарствата.

Европейската агенция по лекрствата (ЕМА) започна нов преглед на лекарствените продукти, съдържащи хидроксиетил скорбяла (ХЕС). Тези лекарствени продукти са показани за овладяване на хиповолемия, причинена от остра кръвозагуба, в случаи когато самостоятелното приложение на   солеви разтвори не се счита за достатъчно. ХЕС лекарствата се прилагат като венозна инфузия и служат като средство за увеличение на кръвния обем, за да се избегне шокът от остра кръвозагуба.

Настоящият преглед започва заради резултатите от две проучвания на употребата, които показват слабо съобразяване с рестрикциите, предназначени да намалят рисковете от бъбречно увреждане и смърт.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Уважаеми пациенти,

Тази страница е подготвена специално за Вас и има за цел да Ви информира относно ВАШАТА СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА СЪОБЩАВАНЕ на нежелани лекарствени реакции (НЛР) при употребата на лекарствени продукти.

Съгласно последните изменения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г. , в сила от 21.12.2012 г.), пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), (Чл. 184 ал. (2). Едновременно с досега препоръчвания начин на съобщаване чрез медицински специалист (лекар, фармацевт, акушерка, сестра), съществува възможност по Ваша преценка да направите директно съобщение за подозирана НЛР в ИАЛ.

За Ваше улеснение и според изискванията на новото Eвропейско законодателство ИАЛ предоставя форма за онлайн попълване и безплатно изпращане по Интернет на Вашите съобщения за подозирани НЛР.

За тези от Вас, които са затруднени да използват тази форма, предоставяме възможност да попълнят и изпратят по пощата вече отпечатана форма или да напишат до ИАЛ писмо в свободен текст, в което описват наблюдаваната подозирана нежелана лекарствена реакция. Предоставяме Ви телефона на отдел «Лекарствена безопасност» - 02 8903417, от който ще Ви бъдат дадени допълнителни указания при необходимост.

Въпреки предоставената нова възможност за директно съобщаване на подозирани НЛР, когато това е възможно, ние препоръчваме да се обърнете първо към медицински специалист, за да споделите с него Вашите подозрения и оплаквания. Понякога информацията за медицинските специалисти съдържа заключения, които пациент без медицинско образование може да не разбере или да възприеме погрешно. Случва се развитието на основното заболяване, съпътстващите болести, взаимодействието между употребяваните лекарства или начална фаза на друго заболяване да са по-вероятна причина за реакцията, която наблюдавате. Ето защо Ви съветваме, когато имате колебания, да потвърждавате верността на Вашите съмнения или отговори на въпроси, касаещи лечението и/или използвания лекарствен продукт с медицински специалист - най-често лекар или фармацевт.

НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт. В това ново определение се включват не само нежеланите реакции, наблюдавани след правилна употреба на лекарството, но и такива, които се наблюдават при изполване на по-висока от препоръчаната доза (предозиране); използване за непроучени болести (употреба извън индикациите); прекалено продължителна употреба или употреба за получаване на ефекти, които са описани, но са разрешени само при пациенти с определени показания (злоупотреба); реакции, получени вследствие на погрешно дозиране или прилагане, погрешно отпуснато в аптеката лекарство (лекарствени грешки).

Употребата на всеки лекарствен продукт може да доведе до поява на нежелани реакции. Листовката, която съпровожда лекарствения продукт, съдържа важна информация за безопасност, с която е необходимо да се запознаете ПРЕДИ НЕГОВАТА УПОТРЕБА. Тя е информационен материал, подготвен специално за Вас, пациентите – термините са обяснени по подходящ и разбираем начин, а където това е невъзможно, е направено предупреждение да се обърнете към лекар. Разделът "Нежелани лекарствени реакции" съдържа информация за вече наблюдавани и описани нежелани реакции и съвет какво да предприемете, ако възникнат такива. Винаги съществува, макар и малка възможност, да се получат неописани в листовката НЛР. Това обикновено са реакции, които се срещат изключително рядко и е необходимо повече време и употреба от повече пациенти, за да се прояват за първи път. Те са особено ценни за попълване на познанията ни за лекарството и за правилното му използване в практиката.

Затова Ви призоваваме да обръщате внимание точно на тях и винаги да ги съобщавате на медицинските специалисти или директно на ИАЛ.

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ВАШАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ Е МНОГО ВАЖНА! Именно пациентът е източникът на първична информация за действителната полза или вреда от приетото лекарство, а лекарят е този, който преценява и пре-предава оригиналното направено от пациента съобщение. Получените съобщения от медицински специалисти, а вече и от пациенти се оценяват и записват в база данни за нежелани лекарствени реакции на ИАЛ. Ако те предоставят достатъчно доказателства, ИАЛ може да предприеме незабавни регулаторни мерки за съответното лекарство. Във всички случаи тези реакции се изпращат и до международни бази данни, поддържани съответно от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Световната здравна организация (СЗО). Получените съобщения от всички пациенти и медицински специалисти от всички държави на Европейския съюз ежемесечно се разглеждат от специалисти и в резултат от това те могат да станат основа за важни регулаторни промени, като например добавяне в продуктовата информация на нови противопоказания, нови лекарствени взаимодействия, нови нежелани реакции, както и временно прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт, а в някои случаи дори оттеглянeто му от фармацевтичния пазар.

Нови мерки за избягване на грешки при работа с леупрорелин-съдържащи лекарствени продукти с удължено освобождаване (06.07.2020)

Леупрорелин, съдържащи лекарствени продукти с удължено освобождаване: PRAC препоръчва нови мерки за избягване на грешки при работа (19.05.2020)

Временно прекратяване на употребата (суспендиране) на улипристал ацетат за лечение на маточни фиброзни тумори, докато Европейската агенция по лекарствата(ЕМА) извършва преглед на риска от увреждане на черния дроб. (30.03.2020)

Ограничения при употребата на ципротерон, заради риск от развитие на менингеом (25.02.2020)

PRAC потвърждава ограничението за еднократна до четири седмична употреба на високодозови кремове за вагинална употреба, съдържащи естрадиол (27.01.2020)

Мерки за минимизиране на риск от сериозни странични ефекти при употреба на лекарствения продукт Lemtrada, показан за лечение на множествена склероза (13.11.2019)

Лекарственият продукт Xeljanz трябва да се използва с повишено внимание при всички пациенти с висок риск от образуване на кръвни съсиреци (13.11.2019)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат (23.07.2019)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед във връзка със скрининг (предварителен тест) на пациенти преди терапия с флуороурацил, капецитабин, тегафур и флуцитозин (15.04.2019)

Суспендиране (временно прекратяване)на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи фенспирид, поради потенциален риск от проблеми в сърдечния ритъм (15.02.2019)

PRAC препоръчва ограничения в употребата на лекарствения продукт за лечение на рак на простатата Xofigo. Лекарството трябва да се използва само след две предишни лечения или когато не могат да бъдат приложени други такива. (06.08.2018)

PRAC препоръчва нови мерки за намаляване на риска от редки, но сериозни чернодробни увреждания при пациентки, приемащи Есмия заради маточни фиброиди. По време на лечението се изисква провеждане на редовни изследвания на функциите на черния дроб. (28.05.2018)

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) извършва преглед на грешките при дозиране на метотрексат. Прегледът е предизвикан от продължаващите съобщения за предозиране. (23.04.2018)

Лекарственият продукт за лечение на рак на простатата Xofigo не трябва да се използва в комбинация със Zytiga и преднизон/ преднизолон. Увеличена смъртност и повишен риск от фрактури (счупване на костите) при лечение с тази комбинация са наблюдавани в едно провеждащо се клинично изпитване.Xofigo не трябва да се използва в комбинация със Zytiga и преднизон/ преднизолон. Увеличена смъртност и повишен риск от фрактури (счупване на костите) при лечение с тази комбинация са наблюдавани в едно провеждащо се клинично изпитване. (28.03.2018)

PRAC препоръчва актуализиране на мерките за предпазване от бременност по време на употреба на ретиноиди. В информацията на всички орални ретиноиди (приемани през устата) ще бъде включено също предупреждение за възможен риск от невро-психиатрични нарушения. (21.02.2018)

PRAC препоръчва нови мерки за избягване употребата на валпроат по време на бременността. Нови рестрикции на употребата; установяване на програма за предпазване от бременност (ППБ) (20.02.2018)

Жените, които приемат Есмия за лечение на маточни фиброзни тумори (миоми) трябва редовно да правят изследвания на чернодробната си функция, докато продължава разглеждането на лекарствения продукт от Европейската агенция по лекарствата(ЕМА) (15.02.2018)

PRAC препоръчва суспендиране на разтвори за инфузия, съдържащи хидроксиетил нишесте (HES) в рамките на Европейския фармацевтичен пазар. Прегледът установи, че мерките за защита на пациентите не са били достатъчно ефективни (16.01.2018)

Предупреждение да не се използва лекарството за рак на простатата Xofigo (радиев [223Ra] дихлорид) в комбинация със Zytiga (абритеронов ацетат) и преднизон или преднизолон (07.12.2017)

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствения продукт Есмия, показан за доброкачествени фиброзни тумори на матката. (07.12.2017)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва нов преглед на лекарствените продукти, съдържащи хидроксиeтил скорбяла (ХЕС) (01.11.2017)

PRAC потвърждава заключението си относно риска от развитие на инхибитори при лекарствата, съдържащи фактор VIII (13.09.2017)

PRAC препоръчва прекратяване на продажбите на лекарствените продукти, съдържащи парацетамол с изменено освобождаване (13.09.2017)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва инжекционната форма на метилпреднизолон, които съдържат помощното вещество лактоза, да не бъдат прилагани на пациенти с алергия към краве мляко (20.07.2017)

Европейската агенция по лекарствата търси общественото мнение в преразглеждането на безопасността на валпроат (20.07.2017)

PRAC потвърждава препоръката за рестрикции в употребата на линеарни гадолиний-съдържащи контрастни вещества (20.07.2017)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ограничава употребата на лекарството за лечение на мултиплена склероза Zinbryta(Зинбрита) (19.07.2017)

PRAC достигна до заключението, че няма доказателства за промяна по отношение на известния риск от неутропеничен ентероколит при лечение с доцетаксел (15.06.2017)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на лекарството за лечение на множествена склероза Зинбрита (15.06.2017)

PRAC стигна до заключението, че не съществуват ясни и последователни доказателства за налична разлика в развитието на инхибитори между различните класове лекарства, съдържащи фактор VІІІ (19.05.2017)

PRAC (Комитет за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност) към Европейската агенция по лекарствата) завърши оценката на гадолиниевите контрастни вещества, използвани в образната диагностика на тялото и препоръча промени, включително суспендиране (временно прекратяване) на разрешенията за употреба на някои представители. (20.03.2017)

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) преразглежда лекарството доцетаксел, използванo за лечение на рак на гърдата (20.03.2017)

Ново преразглеждане на употребата на валпроат при бременни и жени в детеродна възраст (15.03.2017)

ЕMA започна преразглеждането на дълго продължаващи нежелани лекарствени реакции, за които е известно, че могат да се наблюдават при употреба на хинолонови и флуорхинолонови антибиотици (28.02.2017)

ЕМА преразглежда профила на безопасност на лекарствения продукт Uptravi, използван за лечение на белодробна артериална хипертония (17.02.2017)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи заключение, че лекарството за лечение на захарен диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака Рискът може да се отнася и до други лекарства от същия фармакологичен клас (17.02.2017)

EMA ще преразгледа някои лекарства за инжекционно приложение при лечение на алергия. Предстои да бъдат проучени рисковете при приложение на някои метилпреднизолон, съдържащи продукти при пациенти алергични към протеини на кравето мляко (12.12.2016)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) предупреждава за риск от реактивиране на хепатит B при лечение на хепатит C с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) (07.12.2016)

Актуализирани препоръки на ЕМА за употреба на метформин при пациенти с намалена бъбречна функция и предупреждения за лактатна ацидоза. Употребата на метформин за лечение на захарен диабет вече обхваща и пациенти с умерено намалена бъбречна функция. Препоръките за пациенти с нарушена бъбречна функция се актуализират в информацията за продукта (26.10.2016)

EMA започва преразглеждане на лекарствата, съдържащи ретиноиди. Предстои оценка на ефективността на предприетите мерки за предпазване от забременяване и за свеждане до минимум на възможен риск от невропсихиатрични нарушения (21.07.2016)

Преразглеждане на лекарствата, съдържащи фактор VIII и рискa от развитие на инхибитори при пациенти, започващи лечение на хемофилия А.
Предстои EMA да даде научна оценка на данните от скорошно проучване, сравняващо продуктите, получени от кръв, с тези от рекомбинантна технология
(21.07.2016)

PRAC завърши преразглеждането на Zydelig и одобри актуализирани препоръки за безопасна употреба (19.07.2016)

Развитие на инхибитори* при лечение на нелекувани преди това пациенти с диагноза тежка хемофилия А с лекарствени продукти, съдържащи рекомбинантен фактор VIII (21.04.2016)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) преразглежда канаглифлозин

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) разширява обхвата на преразглеждане на директно действащите антивирусни средства срещу хепатит С (21.04.2016)

PRAC преразгледа вече известния риск от пневмония при употреба на инхалаторни кортикостероиди за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (24.03.2016)

ЕМА преразглежда контрастните средства съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика (24.03.2016)

EMA преразглежда директно действащите антивирусни средства за лечение на хепатит C (23.03.2016)

Актуализирани препоръки за минимизиране на риска от рядка мозъчна инфекция – Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение с Тисабри (23.02.2016)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръча допълнителни мерки за намаляване на риска от диабетна кетоацидоза при употреба на SGLT2-инхибитори (23.02.2016)

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на оро-мукозален и назален спрей, съдържащ фузафунгин* (19.02.2016)

Изводът от направеното преразглеждане е: Данните не подкрепят подозрението, че ваксините срещу папилома вирус (HPV) са причина за регионален болков синдром (CRPS) или синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS) (20.11.2015)

Започва преглед на спрейове за впръскване в носа и устата, които съдържат фузафунгин (17.09.2015)

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) предприема допълнително изясняване на профила на безопасност на ваксините срещу човешки папиломен вирус (HPV) (21.07.2015)

Започна преглед на антидиабетните лекарствени продукти от групата на SGLT2 инхибиторите (17.06.2015)

Преразглеждането на Tysabri започна (18.05.2015)

Започна преразглеждане на инхалаторните кортикостероиди прилагани при хронична обструктивна белодробна болест. Вече известният риск от пневмония трябва да бъде анализиран в детайли (18.05.2015)

PRAC препоръчва актуализиране на препоръките за употреба на високи дози ибупрофен (20.04.2015)

Комитетът за оценка на риска (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча ограничения в употребата на кодеин при деца за лечение на кашлица и простуда (23.03.2015)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност(PRAC) към Европейската агенция по лекарствата(ЕМА) препоръчва нови предпазни мерки за минимизиране на известния сърдечен риск при употреба на лекарствени продукти, съдържащи хидроксизин

PRAC оценява риска от тежки алергични реакции при приложение на лекарствата съдържащи амброксол или бромхексин като малък. Препоръчва се обновяване на информацията за продукта (20.01.2015)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва мерки за намаляване на риска от сърдечни проблеми при употреба на Corlentor/Procorolan (ивабрадин). (12.11.2014)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръча ограничения в употребата на валпроат* при жени и момичета (12.11.2014)

Прегледът на Комитета за оценка на риска ( PRAC) не потвърди увеличен риск от сърдечни заболявания при употреба на лекарства, съдържащи тестостерон* (12.11.2014)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръча допълнителни мерки за намаляване на риска от запушване на кръвоносните съдове при употреба на Iclusig (понатиниб) (30.10.2014)

PRAC препоръчва ограничена употреба на бромокриптин за спиране на кърменето. Това лекарство не трябва повече да се използва рутинно за предотвратяване или спиране на млечната секреция в следродилния период (24.07.2014)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на сърдечно-съдовия риск при лекарствата, съдържащи ибупрофен за системно приложение, когато са използвани във високи дози и за продължително време (23.06.2014)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)препоръча да не се прилага комбинация от различни лекарства, които повлияват ренин - ангиотензиновата система (RAS) (24.04.2014)

PRAC препоръчва актуализиране продуктовата информация на золпидем с нова препоръка за свеждане до минимум на риска от нарушени способности за шофиране и нарушено бодърстване на следващия ден след приема на лекарството (17.03.2014)

Комитетът за оценка на риска (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча ограничения в употребата на домперидон (17.03.2014)

PRAC* препоръчва суспендиране на употребата на лекарствения продукт Protelos/Osseor (стронциев ранелат) (14.01.2014)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към европейската агенция по лекарствата (ЕМА) счита, че ползите надвишават рисковете при лечение на досега нелекувани пациенти с Kogenate Bayer/Helixate NexGen(17.12.2013)

PRAC потвърждава, че ползите надвишават рисковете за всички лекарствени продукти, представляващи комбинирани хормонални контрацептиви(КХК) (22.10.2013)

PRAC потвърждава, че разтворите съдържащи хидроксиетил скорбяла (ХЕС) не бива повече да се назначават на пациенти със сепсис или изгаряния или критично болни пациенти (15.10.2013)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва ограниченото използване на краткодействащи бета агонисти при акушерски показания (17.09.2013)

Европейската агенция по лекарствата започна преглед на пероралните лекарствени продукти съдържащи бромокриптин*, прилагани за предотвратяване или потискане на лактацията (13.09.2013 г.)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча промени, касаещи употребата на метоклопрамид. Промените имат главно за цел намаляване на риска от неврологични нежелани ефекти (31.07.2013)

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча суспендиране (временно прекратяване) на разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за перорална употреба. Ползите от употребата на кетоконазол за перорална употреба при гъбични инфекции не превишават риска от увреждане на черния дроб. (31.07.2013)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) завърши прегледа на антидиабетните инкретин базирани терапии(GLP1 терапии) (30.07.2013)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на золпидем – съдържащите лекарствени продукти* (15.07.2013)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC ) препоръча за диклофенак същите предупреждения по отношение на сърдечно-съдовата безопасност, каквито са приети за селективните инхибитори на циклооксигеназа -2 (коксиби) (20.06.2013)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC ) препоръча спиране на разрешенията за употреба на разтвори за инфузии(венозно вливане), съдържащи хидроксиетилскорбяла (20.06.2013)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC ) препоръча ограничаване на употребата на кодеин като болкоуспокояващо средство при пациенти в детска възраст (19.06.2013)

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) направи препоръки във връзка с риска от тромбо-емболизъм и употребата на Diane 35 и генеричните лекарствени продукти със същия състав (21.05.2013 г.)

Препоръка за ограничаване на приложението на Protelos/ Osseor(стронциев ранелат)(08.05.2013 г.)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува списък на лекарства под допълнително наблюдение (26.04.2013 г.)

Препоръка на Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) за ограничения в употребата на лекарствения продукт Protelos/Osseor (strontiumranelate) и извършване на допълнителна окончателна оценка на съотношението полза/риск (17.04.2013 г.)

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча суспендиране (временно прекратяване) на разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи тетразепам (17.04.2013)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) проучва данни относно рискове за панкреаса, свързани с лекарствени продукти от групата на т. нар. инкретин базирани терапии при пациенти с диабет тип 2 (29.03.2013 г.)

Арбитражни процедури, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, обявени след срещата на Комитета за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) през март 2013 г. (14.03.2013 г.)

Европейската агенция по лекарствата приканва всички заинтересовани да предоставят информация във връзка с преразглеждането на DIANE 35 (15.02.1013)

Актуална информация от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за Diane 35 и други лекарствени продукти със същия състав за лечение на акне (04.02.2013)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще преразгледа трето и четвърто поколение комбинирани орални контрацептиви (противозачатъчни таблетки) (29.01.2013 г.)

Европейската агенция по лекарствата започна преглед на тетразепам –съдържащите лекарствени продукти (15.01.2013 г.)

Започна преглед на кодеин – съдържащите лекарствени продукти (10.10.2012 г.)

Препоръки на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) във връзка с осигуряването на стерилността на DepoCyte (цитарабин)*, след направена инспекция на мястото на производство (27.08.2012 г.)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на дългосрочната употреба на калцитонин-съдържащите лекарствени продукти*. Препоръчва се разрешението за употреба на лекарствената форма спрей за нос за лечение на остеопороза да се прекрати; въвеждат се нови ограничения за инжекционната форма при индикацията болест на Пейджет. (31.07.2012)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на употребата на триметазидин-съдържащите лекарствени продукти (27.06.2012 г.)

Европейската агенция по лекарствата, препоръчва ограничения при прилагане на лекарствени продукти, съдържащи толперизон (Mydocalm) (26.06.2012 г.)

Указание за тълкуване на съобщенията за подозирани нежелани реакции към лекарствата (25.06.2012)

Европейската агенция по лекарствата засилва прозрачността в Европейския съюз (ЕС) като предостави интернет достъп до съобщенията за нежелани лекарствени реакции (12.06.2012 г.)

Нова информация, свързана с безопасността на лекарствения продукт Gilenya (25.04.2012 г.)

Нова информация, свързана с безопасността на лекарствените продукти Protelos/Osseor (21.03.2012)

ЕМА публикува временни препоръки за лекарствените продукти, съдържащи алискирен (23.12.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) представи актуална информация за безопасност на Pradaxa (дабигатран етексилат) (28.11.2011)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) започва преглед на лекарствените продукти Protelos/Osseor (09.11.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключението, че съотношението полза/риск при употребата на ангиотензин II рецепторните блокери (АРБ) се запазва положително (01.11.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на употребата на Multaq (дронедарон) (10.10.2011)

Европейската агенция по лекарствата започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи орлистат* (30.09.2011)

Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди положителното съотношение полза - риск за лекарствения продукт Champix (28.07.2011)

Последни данни от прегледа на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) върху съотношението полза/риск на лекарството Multaq (27.07.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничения в употребата на Pandemrix (26.07.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) се съгласява лекарственият продукт Vimpat 15 mg/ml сироп* да бъде изтеглен от фармацевтичния пазар (26.07.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча нови противопоказания и предпазни мерки при употреба на пиоглитазон за намаляване на леко повишения риск от рак на пикочния мехур (22.07.2011)

Важна информация за пациентите! Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) приключи прегледа на нимезулид-съдържащите лекарствени продукти за системна употреба. Употребата им се ограничава само в рамките на лечение на остра (краткотрайна) болка и първична дисменорея (28.06.2011)

Европейската агенция по лекарствата препоръча временно прекратяване на разрешението за употреба на лекарствените продукти за перорално приложение на лекарствените продукти, съдържащи буфломедил* (06.06.2011)

Европейската агенция по лекарствата приключи проучването на връзката между употребата на лекарствените продукти от групата на бифосфонатите* и появата на редки нетипични фрактури (счупвания) на бедрената кост (21.04.2011)

Започна преглед на съотношението полза/риск на лекарствения продукт Multaq (дронедарон) (28.01.2011)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва употребата на фибратите като средство на втори терапевтичен избор. Съотношението полза/риск на лекарствата за намаляване на липидите в кръвта от групата на фибратите продължава да бъде положително, но употребата им като средство на първи терапевтичен избор не е препоръчителна.

Актуални данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за извършващия се преглед на съотношението полза-риск за Avandia, Avandamed и Avaglim. Напомня се на лекарите да следват настоящите ограничения за антидиабетните лекарствени продукти, съдържащи розиглитазон до следващо изявление.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча временно преустановяване (суспендиране) на разрешението за употреба на антидиабетните лекарствени продукти Avandia, Avandamed и Avaglim.

Становище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за връзката на Pandemrix и случаи на нарколепсия.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча временно прекратяване на разрешението за употреба (суспендиране) на лекарствения продукт Octagam.

Преустановяване на продажбите на Вигантол 20 000 IU/ml перорални капки, разтвор - 10 ml , съдържащ стъклена пипета и гумен аспиратор

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърждава положителното съотношение полза-риск на Rotarix. Наличието на Рorcine (свински) circovirus type 1 в пероралната ваксина Rotarix не представлява риск за общественото здраве

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърждава положителното съотношение полза/риск на формите за локално приложение на кетопрофен. Лекарите се приканват да информират пациентите си относно безопасния начин на употреба на тези продукти

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи розиглитазон.

Текуща информация на Европейската агенция по лекарствата за H1N1 пандемичните ваксини.

Европейската агенция по лекарствата е уведомена от национални компетентни органи, че при търговци на едро в ЕС и Обединеното кралство са открити предварително напълнени писалки (pre-filled pens), фалшиво етикетирани като лекарството за диабет Ozempic (семаглутид 1 mg, инжекционен разтвор).

Писалките с етикети на немски език са с произход от търговци на едро в Австрия и Германия.

Писалките имат партидни номера, 2D баркодове и уникални серийни номера като на оригинални опаковки Ozempic. В ЕС всяка опаковка лекарствен продукт има уникален 2D баркод и сериен номер, така че да може да бъде проследена в електронна система а целия ЕС. При сканиране на опаковките на фалшифицирания Ozempic се оказва, че серийните номера са неактивни, което алармира операторите за потенциална фалшификация.

Има разлики във външния вид на фалшифицираната писалка и оригиналната такава. Снимка на фалшифицираната писалка е публикувана на уебсайта на регулаторния орган на Германия:

Ozempic® Injektionslösung im Fertigpen: Fälschungen in deutscher Aufmachung im deutschen Markt aufgetaucht (моля, обърнете внимание, че снимката на фалшифицираната писалка е един пример и фалшифицирани писалки с други характеристики са също възможни).

Няма доказателства, че фалшифицирани писалки са отпускани на пациенти от законни аптеки и няма съобщения за увреждане на пациенти във връзка с фалшифицираното лекарство.

Проблемът в момента се разследва от регулаторните органи на ЕС и полицията. EMA подпомага националните регулаторни органи в техните разследвания. Търговци на едро и аптеки в засегнатите държави са предупредени за подозрителните предложения на Ozempic към търговците на едро. Освен това са предупредени паралелните дистрибутори в ЕС.

Междувременно германските и австрийските регулаторни органи издадоха официални становища за несъответствие с добрите дистрибуторски практики (GDP) на засегнатите търговци на едро в техните държави поради неспазване на изискваните процедури, включващи спазване на мерките за сигурност. EMA следи отблизо ситуацията и ще предоставя актуализации при необходимост.

Последните доклади за фалшифициране са в резултат на увеличаване на търсенето на Ozempic, което също доведе до ситуация на недостиг. Допълнителна информация за недостига можете да намерите в EMA shortage catalogue.

Информация за пациентите

 • Отправя се предупреждение към пациентите в целия Европейски съюз (ЕС) за получени съобщения за фалшиви писалки Ozempic, които са открити при търговци на едро в ЕС и Обединеното кралство. Последващи подобни съобщения не могат да бъдат изключени;
 • Проверете листовката с информация за пациента за Ozempic, както и снимките по-горе, за да видите как трябва да изглеждат оригиналните писалки Ozempic;
 • Не трябва да използвате писалки Ozempic, за които подозирате, че са фалшифицирани, тъй като това може да доведе до сериозни последствия за здравето;
 • Ако притежавате писалка, която няма характеристиките на оригиналната писалка, върнете я незабавно в аптеката, от която сте я получили и следвайте съветите, публикувани от националната агенция по лекарствата;
 • Няма доказателства, че засегнат продукт е бил отпускан на пациенти от легалната аптечна мрежа;
 • Ако закупувате лекарства онлайн, трябва да го правите само от легални онлайн аптеки. За повече информация вижте уебсайта на ЕМА за закупуване на лекарства онлайн.

Информация за медицинските специалисти

 • Отправя се предупреждение към медицинските специалисти в целия ЕС за съобщения за подозрително предлагане на фалшифицирани писалки Ozempic. Други случаи не се изключват;
 • Препоръчва се на търговците на едро и аптеките да бъдат особено внимателни, когато купуват Ozempic от доставчици и да проверяват опаковките в системата за верификация. Всички подозрения за фалшифицирани продукти трябва незабавно да бъдат докладвани на националните компетентни органи;
 • Няма доказателства, че засегнат продукт е бил отпускан на пациенти от законни аптеки. Фармацевтите обаче трябва да проверяват писалките при отпускане и трябва да консултират пациентите как да разпознават фалшифицираните опаковки (въз основа на листовката с информация за пациента и снимките, публикувани от регулаторния орган на Германия (German Medicines Agency). Медицинските специалисти трябва също така да напомнят на пациентите да купуват лекарства само от законни аптеки (За повече информация вижте уебсайта на ЕМА buying medicines online;
 • Ако имате наличности от писалки или ако пациенти идват при Вас с писалки, които съответстват на снимките на фалшивите писалки по-горе или не съответстват на снимките на оригиналния продукт, или има нещо друго, което може да изглежда подозрително, моля, уведомете незабавно националния компетентен орган и следвайте неговите указания.

Повече за лекарствения продукт

Ozempic съдържа активното вещество семаглутид и е разрешен за лечение на диабет тип 2.

Увеличаването на търсенето доведе до недостиг, който в момента продължава (за допълнителна информация се консултирайте с EMA shortage catalogue.

Европейски ден посветен на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците (ECDC)

През последното десетилетие проблемът с антимикробната резситентост придобива все по застрашителни размери, като смъртността от инфекции, причинени от резистентни микроорганизми, възлиза на повече от 25 000 души годишно в Европа и 700 000 по света. По данни на СЗО малкия брой разработвани в момента нови антибиотици не са в състояние да се справят с нарастващия брой мултирезистентни микроорганизми. Ето защо трябва да се увеличат усилията и мерките за запазване ефективността на антимикробните средства, с които разполагаме към момента.

Само с общи координирани усилия можем да постигнем успех в борбата с антимикробната резистентност.

Подпомагайки световните кампании, Националният център по заразни и паразитни болести организира редица мероприятия, измежду които разпространение на образователна брошура и видеоклип предназначени за широката общественост.

Брошура

Видеоклип

plakat 1

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще обсъди необходимостта от допълнителни ограничения в употребата на лекарствата, съдържащи валпроат. Тези лекарствени продукти са разрешени за употреба по национални процедури в държавите-членки и са показани за лечение на епилепсия, биполярно разстройство и мигрена (в някои страни). Лекарствата съдържащи валпроат вече са били обект на преразглеждане на безопасността и съществуват препоръки за минимизиране на риска от увреждане на бебетата поради лечение на майките с валпроат по време на бременността. По искане на френския регулаторен орган по лекарствата ANSM, ЕМА ще преразгледа ефективността на приетите мерките и ще бъде обмислена необходимостта от препоръка за допълнителни действия, които да намалят рисковете при бременни и жени в детеродна възраст на територията на Европейския съюз.

Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА:

New review of valproate use in pregnancy and women of childbearing age

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани

 1. Постоянно преустановяване на продажбите на Moex 7.5 mg film-coated tablet x 30 и Moex 15 mg film-coated tablet x 30
 2. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ на продажбите и употребата на медицинските изделия на производителя СИЛИМЕД, Бразилия
 3. Започва преглед на спрейове за впръскване в носа и устата, които съдържат фузафунгин
 4. БЛОКИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
 5. Съобщение
 6. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръча ограничения в употребата на валпроат* при жени и момичета
 7. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча да не се прилага комбинация от различни лекарства (двойна блокада), които повлияват ренин - ангиотензиновата система
 8. PRAC* препоръчва суспендиране на употребата на лекарствения продукт Protelos/Osseor (стронциев ранелат)
 9. Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) счита, че ползите надвишават рисковете при лечение на досега нелекувани пациенти с Kogenate Bayer/Helixate NexGen
 10. Информация за гражданите и медицинските специалисти

Страница 1 от 22