ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с постъпващите заявления за пренасочване на такси Ви уведомяваме, че ИАЛ преустановява практиката за пренасочване на внесени суми, неотговарящи по размер и основание на Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛПХМ.

Съгласно определението в § 1, т. 5 от ДР на ЗЛПХМ  „валидна документация“ е документация, която по съдържание и пълнота отговаря на изискванията, определени в специалния закон и подзаконовите актове. Прилагайки разпоредбите на закона в условията на обвързана компетентност, ИАЛ няма да приема за валидно заявление, към което не е приложен документ за платена такса в размер и основание, съответстващи точно на определените в Тарифата. Неприлагането на посочения платежен документ е основание за прекратяване на процедурата.

Внесените след 01.01.2018 г. суми, неотговарящи по размер и основание на Тарифата, НЯМА да бъдат пренасочвани към други заявления и процедури. Неоснователно заплатените такси могат да бъдат върнати в съответствие с чл. 4б от Закона за държавните такси, след подаване на съответно заявление.