ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед РД-01-104/28.02.2020 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2021 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-104/28.02.2020 г. на министъра на здравеопазването (обн. в ДВ бр. 25/20.3.2020) за отпадане от 1 януари 2021 г. на територията на Р. България на монографиите Каризопродол (1689), Мепробамат (0407) и Налидиксова киселина (0701), съставляващи част от Европейската фармакопея. От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (19) 6 на Съвета на Европа.