ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

COVID-19

Етикети:
covid-19_icon.png

Към сайта на кампанията „+ МЕН“ за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Актуализирана продуктова информация на ваксини срещу Covid 19

Comirnaty (31.05.2024)

Vaxzevria (20.09.2023)

JCOVDEN инжекционна суспензия (предишно име Covid 19 vaccine Janssen) (28.08.2023)

Spikevax (16.01.2024)

Nuvaxovid (28.08.2023)

Ваксина срещу COVID-19 (инактивирана, с адювант) Valneva инжекционна суспензия (05.04.2023)

BIMERVAX инжекционна емулсия (16.05.2024)

Работната група за извънредни ситуации към Европейската агенция по лекарствата (ETF към ЕМА) счита, че адаптираните двувалентни иРНК ваксини, насочени срещу оригиналния щам и срещу Omicron подварианти BA.4-5 на SARS-CoV-2, може да бъдат използвани като курс на първична (начална) ваксинация. Към момента тези ваксини са разрешени за употреба само за приложение като бустери.

За да достигне до това заключение, EFT е оценила данни от лабораторни (неклинични) проучвания, както и данни, относно имунния отговор, след прекарана инфекция с Омикрон BA.4-5 при неваксинирани хора, които преди това не са били инфектирани със SARS-CoV-2.

От данните се предполага, че курс на първична ваксинация с тези адаптирани двувалентни ваксини трябва да предизвиква значителен имунен отговор както при хора, които не са се срещали със SARS-CoV-2, така и при такива, които не са били ваксинирани срещу SARS-CoV-2.

В допълнение ETF подчертава, че профилът на безопасност на адаптираните ваксини, когато се прилагат като бустери, е сравним с този, на иРНК ваксините, насочени срещу оригиналния щам, чиито профил на безопасност е добре установен.

Поради това ETF счита, че двувалентните ваксини Оriginal/Omicron BA.4-5 може да бъдат използвани при неваксинирани деца и възрастни.

Основавайки се на тези съображения, националните компетентни органи може да вземат решение да използват тези адаптирани двувалентни ваксини като курс на първична ваксинация при провеждане на националните ваксинационни кампании, в случай, че се счете за необходимо. Очаква се да бъдат получени допълнителни данни относно безопасността и ефективността на двувалентните ваксини като курс на първична ваксинация, от допълнителни клинични изследвания и наблюдателни проучвания.

Становището на ETF се изготвя в контекста на дейностите на работната група, в отговор на извънредната ситуация за общественото здраве.


Повече информация за ваксините

В ЕС са разрешени за употреба като бустер дози две адаптирани ваксини, насочени срещу Omicron подварианти BA.4 и BA.5, в допълнение към оригиналния щам на SARS-CoV-2.

Адаптираните ваксини действат по същия начин, както първоначално разрешените за употреба ваксини, насочени срещу оригиналния щам.

Двувалентните ваксини Оriginal/Omicron BA.4-5 съдържат молекули, наречени иРНК, които носят инструкции за синтез на шиповия протеин на оригиналния щам на SARS-CoV-2 и на Omicron подварианти BA.4-5. Шиповите протеини на Omicron подварианти BA.4 и BA.5 са идентични. Шиповият протеин е белтък на повърхността на вируса, които е необходим на вируса, за да навлезе в клетките на организма и може да бъде различен при различните варианти на вируса. Чрез адаптирането на ваксините се цели да се разшири защитата срещу различни варианти.

Когато ваксината бъде приложена на човек, някои от неговите клетки ще „прочетат“ инструкциите на иРНК, и временно ще произвеждат шипови протеини. Тогава имунната система на човека ще разпознае тези протеини като чужди и ще активира естествените защитни механизми срещу тях – антитела и Т клетки.

Ако по-късно ваксинираният човек влезе в контакт с вируса, имунна система на този човек ще разпознае шиповите протеини на повърхността на вируса и ще бъде готова да го атакува. Антителата и имунните клетки могат да предпазват от COVID-19, като действат заедно, за да убият вируса, като предотвратят навлизането му в клетките на организма и унищожават заразените вече клетки.

Етикети:

Въведение

Разработването и използването на иРНК ваксини срещу оригиналния спайк/шипов протеин на SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1, по-нататък съкращаван на Wuhan) доказа своята висока ефективност срещу симптоматичен и тежък COVID-19. От момента на обявяването на извънредна ситуация за общественото здравеопазване във връзка с COVID-19 в началото на 2020 г., вирусът SARS-CoV-2 непрекъснато мутира, което води до възникването на различни, будещи безпокойство варианти. Понастоящем вирусите, циркулиращи по света, са от варианта Omicron, с няколко установени подварианта. В отговор на това, някои притежатели на разрешение за употреба (ПРУ) адаптираха своите одобрени ваксини. Одобрените от ЕС иРНК ваксини (Comirnaty и Spikevax) са адаптирани да доставят двувалентни ваксини, съдържащи две иРНК: една иРНК , кодираща оригиналния спайк/шипов протеин на Wuhan SARS-CoV-2, включен в моновалентните ваксини (оригинална ваксина), и друга иРНК , кодираща подлинията на Omicron BA .1 или BA.4-5 спайк/шипов протеин.

ЕМА наскоро одобри двувалентната ваксина Wuhan/Omicron BA.4-5 Pfizer-BioNTech за бустер дози при деца и възрастни, докато двувалентната ваксина Wuhan/Omicron BA.4-5 Moderna към момента е одобрена за бустер дози при възрастни и юноши. Тези ваксини са разрешени въз основа на изпитвания върху хора на ваксини, които включват иРНК, кодираща спайк/шипов протеин на по-ранен вариант на Omicron (BA.1), данни за подсилване с иРНК, кодираща спайк/шипов протеин на BA.4/BA.5 при животни и ограничени клинични данни за безопасност на ваксината Wuhan/Omicron BA.4-5 на Pfizer-BioNTech.

Наличието на много малко сероотрицателни лица (т.е. без серологични доказателства за прекарана предишна естествена инфекция и без анамнеза за ваксинация) поставя предизвикателства пред генерирането на клинични данни в подкрепа на бързото актуализиране на щамовете във ваксини, показани за използване като първична серия на ваксинация. Понастоящем няма клинични данни в подкрепа на използването на двувалентни иРНК ваксини за първична серия на ваксинация. Въпреки това може да се наложи да се обмисли използването на двувалентните иРНК ваксини Wuhan/Omicron за първичната серия на ваксинация при неваксинирани преди това възрастни и деца

Обобщение на данните

Предклинични подкрепящи данни

Притежателите на разрешенията за употреба и на двете ваксини са използвали модел на провокация (предизвикана инфекция) при мишки с ваксинация, за да се изучат имунните реакции, предизвикани от двувалентните ваксини срещу COVID-19 в качеството им на първична серия. Наблюдава се силно свързване със серумни имуноглобулини срещу Wuhan, BA.1 и BA.4-5 спайк протеини 2 седмици след праймиране с 2 дози двувалентни ваксини Omicron BA.1 или BA.4-5 на Moderna. Двувалентните ваксини индуцират по-широк отговор на неутрализиращи антитела в сравнение с прилагането на всяка от съставляващите иРНК, когато се прилагат самостоятелно2. Имунизацията на мишки, неинфектирани с SARS-CoV-2, с двувалентна иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech, кодираща спайк протеини на Wuhan и Omicron BA.4-5, индуцира неутрализираща активност срещу подварианти на Omicron (BA.1, BA.2, BA.2.12. 1, и BA.4-5), както и предишни, будещи безпокойство варианти (Ухан, Алфа, Делта)3. Тези неклинични данни свидетелстват за това, че първичната серия с двувалентна ваксина може да индуцира широк имунен отговор при хора, неинфектирани с SARS-CoV-2.

Клинични подкрепящи данни

Не са провеждани клинични проучвания за първична ваксинация с двувалентни иРНК ваксини.

Наличните понастоящем двувалентните ваксини съдържат половин доза от състава на ваксината, съдържаща оригиналния щам Wuhan. Клиничните проучвания за установяване на доза на оригиналния вариант на ваксината Comirnaty (30 микрограма) показват ограничени различия по отношение на имуногенността, когато се сравняват дози 10, 20 и 30 микрограма. Освен това клиничните проучвания при хора за установяване на доза на Spikevax (100 микрограма доза от оригиналния вариант на ваксината), показват че дозите 50 и 100 микрограма предизвикват подобен имунен отговор1. Затова може да се очаква, че първичната ваксинация с двувалентна ваксина ще предизвика имунен отговор най-малкото към варианти, които са подобни на тези, използвани в моновалентните ваксини срещу оригиналния щам Wuhan.

Предварителните данни, получени при хора предполагат, че инфекцията със SARS-COV-2 Omicron BA.4-5 при неваксинирани участници от Южна Африка води до образуване на по-широк спектър от серумни неутрализиращи антитела (напр. срещу подвариантите D614G, Beta, Delta, BA.1, BA.2 и BA.4) в сравнение тези, които се образуват след инфекция с Omicron BA.1, измерени чрез тест за неутрализиращи антитела с псевдовируси2. Тези данни предполагат, че ваксините, които съдържат иРНК, кодираща шиповия протеин на варианта Omicron BA.4-5, могат да осигурят кръстосана защита срещу циркулиращите понастоящем варианти на вируса. За разлика от тях, предварителните клинични данни, получени за моновалентна иРНК ваксина срещу Omicron BA.1, показват, че тя предизвиква много ограничен кръстосан имунен отговор по отношение на неутрализиращите антитела3.

Въпреки че нивото на защита, което се постига чрез приложение на бустер дози не може да се използва, за да се направи заключение за защитата, която ще се получи при първичните серии на ваксинация, обнадеждаващо е че първите донни относно употребата на двувалентни иРНКваксини като бустер, получени от наблюдение при реални условия, показват че те осигуряват защита срещу симптомите на инфекция със SARS-COV-24. Очакват се повече данни, касаещи хоспитализиациите и случаите на тежко протичане на COVID-19.

Клиничните проучвания свидетелстват за това, че профилът на реактогенност е като цяло сравним между иРНК ваксините, съдържащи подварианти на вируса, използвани като бустер и иРНК ваксините, съдържащи оригиналния вариант на вируса, използвани при първичните серии на ваксинация или като бустер. Клиничните проучвания, проведени от притежателите на разрешението за употреба с други адаптирани ваксини не показват наличие на нови опасения по отношение на безопасността и имат приемлив профил на реактогенност5. Това предполага, че профилът на безопасност на ваксините, съдържащи подварианти на вируса, базиращ се на данните за одобрените иРНК ваксини, като цяло може да се очаква да бъде сравним с този на вече разрешените за употреба иРНК ваксини, за които профилът на безопасност е установен.

Заключение на ETF

Въпреки че са налице определени ограничения по отношение на наличните данни, има основания да се очаква, че двувалентните и РНК ваксини, съдържащи оригиналния вариант и подвариантите Omicron BA4-5 на вируса могат да осигурят прайминг (подготовка) на организма срещу SARS-CoV-2 и че те ще имат подобен профил на безопасност, както при първоначално одобрените иРНК ваксини при неваксинирани преди това лица.

ETF счита, че е приемливо двувалентните и РНК ваксини, съдържащи оригиналния вариант и подвариантите Omicron BA4-5 на вируса, които понастоящем са разрешени за употреба в ЕС и ЕИП като бустер, да могат също да се използват за първична серия на ваксинация, в случай че се наложи да се подкрепи ваксинационната кампания.

По-нататъшните клинични проучвания, включително наблюдателните проучвания, се очаква да предоставят допълнително информация за употребата на двувалентните ваксини за първична серия на ваксинация, особено при деца.

Това становище на ETF има цел да подкрепи решенията, взети на национално ниво. То не е свързано с промяна на продуктовата информация на разрешените за употреба ваксини.

Етикети:

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМА препоръчва издаване на разрешение за разширяване показанията на ваксините Comirnaty и Spikevax, насочени срещу оригиналния щам на вируса SARS-CoV-2. Комитетът препоръчва в показанията на ваксините да бъде включена употреба при деца на възраст от 6 месеца до 4 години за Comirnaty и употреба при деца на възраст от 6 месеца до 5 години за Spikevax. Comirnaty и Spikevax вече са разрешени за употреба както при възрастни, така и при деца от 5- и съответно от 6-годишна възраст.

Етикети:

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба към ЕМА (CHMP) препоръча разрешаването за употреба на адаптирана ваксина срещу COVID-19 Spikevax, насочена срещу  Omicron подварианти BA.4 и BA.5 в допълнение към оригиналния щам SARS-CoV-2.

Адаптираната ваксина Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 се препоръчва при възрастни и деца над 12-годишна възраст, които вече са преминали курс на първична ваксинация срещу COVID-19. Това е втората адаптирана ваксина Spikevax, която EMA препоръча за одобрение. Адаптирана ваксина Spikevax, насочена към Omicron BA.1 и оригиналния щам, беше разрешена през септември 2022 г.

Етикети:

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба към EMA (CHMP) препоръчва разрешаване за употреба на адаптирана двувалентна ваксина, насочена към подвариантите Омикрон BA.4 и BA.5 в допълнение към оригиналния щам SARS-CoV-2. Тази препоръка ще разшири допълнително гамата от налични ваксини за предпазване на хората от COVID-19, тъй като пандемията продължава и се очакват нови вълни през студения сезон.

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 е предназначена за употреба при хора на възраст 12 и повече години, които са получили поне курс на първична ваксинация срещу COVID-19. Тази ваксина е адаптирана версия на иРНК ваксината срещу COVID-19 Comirnaty (Пфайзер/Бионтех).

Ваксините са адаптирани, за да съответстват по-добре на циркулиращите варианти на SARS-CoV-2, и се очаква да предоставят по-широка защита срещу различни варианти. Бързата оценка на наличните данни за тези адаптирани ваксини ще позволи тяхното навременно използване във ваксинационните кампании през есента.

При решението си да препоръча разрешаването за употреба на Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, CHMP взема предвид всички налични данни за Comirnaty и съответните ѝ адаптирани ваксини, включително наскоро разрешената за употреба адаптирана ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1, така както и за ваксини срещу други будещи безпокойство варианти, които са в процес на клинични изпитвания.

CHMP основава своето становище по-специално на наличните клинични данни за Comirnaty Original/Omicron BA.1. С изключение на това, че съдържат иРНК, която съответства на различни, но много сходни подварианти на Омикрон, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 и Comirnaty Original/Omicron BA.1 имат еднакъв състав. Клиничните проучвания на Comirnaty Original/Omicron BA.1 показват, че ваксината е по-ефективна за предизвикване на имунен отговор срещу подварианта BA.1 в сравнение с Comirnaty и има еднаква ефективност срещу оригиналния щам. Нежеланите реакции са сравними с тези, наблюдавани при Comirnaty. Това се подкрепя допълнително от данни, получени за ваксини срещу други варианти, които са в процес на клинични изпитвания. Тези данни показват подобен профил на безопасност и предвидим имунен отговор срещу щамовете, срещу които са насочени ваксините.

Становището на CHMP за Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 се основава също и на данни за качеството и производствения процес, които потвърждават, че ваксината отговаря на стандартите за качество на ЕС. Освен това данните за имуногенност (способността на ваксината да предизвиква имунен отговор), получени от лабораторни (неклинични) проучвани, дават доказателства в подкрепа на това, че Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 предизвиква адекватен имунитет срещу щамовете, към които е насочена.

Въз основа на тези данни CHMP прави заключението, че Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 се очаква да бъде по-ефективна от Comirnaty при предизвикване на имунен отговор срещу подвариантите BA.4 и BA.5. Профилът на безопасност на ваксината се очаква да бъде сравним с този на Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Comirnaty, за които има налично голямо количество данни.

Клиничните проучвания на Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 продължават и CHMP незабавно ще получава нововъзникващи клинични данни.

Становището на CHMP за Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 веднага ще бъде изпратено на Европейската комисия, която ще вземе окончателно решение.

Етикети:

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба към EMA (CHMP) препоръчва разрешаване за употреба на две ваксини, адаптирани да предоставят по-широка защита срещу COVID-19. Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 са предназначени за употреба при хора на възраст 12 и повече години, които са получили поне първичен курс на ваксинация срещу COVID-19. Тези ваксини са адаптирани версии на оригиналните ваксини Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), които освен към оригиналния щам на SARS-CoV-2 са насочени и срещу подварианта Омикрон BA.1.

Ваксините са адаптирани (т.е. актуализирани) да съответсват по-добре на циркулиращите варианти на SARS-CoV-2. Адаптираните ваксини могат да предоставят по-широка защита срещу различни варианти и затова се очаква да спомогнат за поддържане на оптимална защита срещу COVID-19 при мутирането на вируса.

Проучванията показват, че Comirnaty Original/Omicron BA.1 and Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 могат да предизвикат силен имунен отговор срещу Омикрон BA.1 и оригиналния щам на SARS-CoV-2 при хора, които преди това са ваксинирани. В частност те са по-ефективни при предизвикване на имунен отговор срещу подварианта BA.1 в сравнение с оригиналните ваксини.

Нежеланите реакции, които се наблюдават при адаптираните ваксини, са сравними с тези, наблюдавани при оригиналните ваксини, и обикновено са леки и краткотрайни.

Двете становища на CHMP сега ще бъдат изпратени на Европейската комисия, която ще вземе окончателно решение.

С развитието на пандемията стратегията на ЕС е да има широка гама от адаптирани ваксини, насочени към различни варианти на SARS-CoV-2, така че държавите членки да имат много възможности да посрещнат своите нужди при разработване на ваксинационните си стратегии. Това е ключов елемент от общата стратегия за борба с пандемията, тъй като не може да се предвиди как ще мутира вирусът в бъдеще и какви варианти ще циркулират през този зимен сезон. Други адаптирани ваксини, които включват различни варианти като  Омикрон подварианти BA.4 и BA.5, в момента са обект на оценка от страна на ЕМА или скоро ще бъдат подадени за оценка, и ако бъдат разрешени за употреба, ще разширят още повече арсенала от налични ваксини. Клиничните данни, получени за оригиналните/двувалентни BA.1 ваксини, които се препоръчват днес, ще подпомогнат оценката и разрешаването за употреба на следващи адаптирани ваксини.

Оригиналните ваксини, Comirnaty и Spikevax, са все още ефективни за предотвратяване на тежко протичане на заболяването, хоспитализация и смърт, свързани с COVID-19, и тяхната употреба ще продължи в рамките на ваксинационните кампании в ЕС, особено за първичен курс на ваксинация.

Националните власти в държавите-членки на ЕС, ще определят, кой каква ваксина да получи и кога, като вземат предвид  фактори като честотата на заразяване и хоспитализация, риска за уязвимите популации и ваксинационното покритие и наличието на ваксини.

Етикети:

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)) и Европейската агенция по лекарствата (European Medicines Agency (EMA)) препоръчват да се обмисли поставянето на втора бустер доза от иРНК ваксина срещу COVID-19 при хора на възраст между 60 и 79 години и при хора със заболявания, които ги поставят в групата с висок риск от тежко протичане на заболяването.

През април 2022 година, двете агенции препоръчват при хората над 80 годишна възраст да се обмисли поставяне на втора бустер доза. Също така двете агенции отбелязват, че може да е необходимо да се обмисли поставянето на втора бустер доза при хора между 60 и 79 годишна възраст и уязвимите лица от всички възрастови групи, в случай че настъпи увеличение на броя на инфектираните.

Втора бустер доза при хора над 60 години и уязвими лица

Тъй като в момента в Европа има нова вълна на COVID-19 с покачващ се брой на случаите на прием в болнични заведения и отделенията за интензивно лечение, понастоящем от критично значение е органите на общественото здраве да вземат предвид хората на възраст между 60 и 79 години и уязвимите лица от всички възрастови групи за ваксиниране с втора бустер доза. Тази доза може да се приложи най-малко четири месеца след предишната с акцент върху хората, които са получили предишна бустер доза преди повече от 6 месеца. Разрешените за употреба към момента ваксини продължават да са високо ефективни по отношение на намаляването на броя хоспитализации поради COVID-19, тежко протичане на заболяването и смърт на фона на възникващите варианти на SARS-CoV-2.

Stella Kyriakides - комисар в Европейската комисия по въпросите на здравеопазването и безопасност на храните каза следното: „Нашите ваксини срещу COVID-19 действат и осигуряват добро ниво на защита срещу тежко протичане на заболяването и хоспитализации. С покачващия се отново брой случаи на заболяването и хоспитализациите поради COVID-19 в началото на лятото, призовавам всички да се ваксинират и да си поставят бустер доза възможно най-скоро. Няма време за губене.“

„Призовавам държавите членки да осигурят незабавно втора бустер доза за всеки над 60 годишна възраст, както и за уязвимите лица, и да насърчат всеки, подходящ за ваксинация да отиде да се ваксинира. Така защитаваме себе си, любимите си хора и уязвимата към заболяването част от населението.“

„Понастоящем наблюдаваме ръст в броя на съобщенията за случаи на COVID-19 и тенденция на увеличаване на броя на приемите в болнични заведения и в отделения за интензивно лечение, както и разпространение в някои държави основно на подвариант BA 5 на Омикрон.“ - по думите на Dr Andrea Ammon, директор на ECDC.

„Това са признаци на началото на разпространение на нова обширна вълна на COVID-19 в Европейския съюз. Все още има твърде много лица с риск от тежко протичане на COVID-19, които е необходимо да предпазим, колкото се може по-скоро. Необходимо е да напомним на хората за важността на ваксинацията още от първата доза ваксина до последната бустер доза. Трябва да започнем от днес.“

„Очакваме, че възрастните хора на 60 и повече години и медицински уязвимите групи от населението ще се нуждаят от втора бустер доза. Това са групите с най-голям риск от тежко протичане на заболяването. Прилагането на втори бустер на тези групи сега ще предотврати значителен брой хоспитализации и смъртни случаи от COVID-19.“

„Наясно съм, че за постигането на тази цел са необходими значителни усилия от органите на общественото здравеопазване и обществото като цяло. Но сега, в началото на нова вълна, е моментът да бъдат положени допълнителни усилия. Разполагаме с няколко безопасни и ефективни ваксини и всяка една инфекция с COVID-19, предотвратена сега, е потенциален спасен живот.“

Втори бустер при по-голяма група от населението

Към момента няма ясни доказателства в подкрепа на поставянето на втора бустер доза на хора под 60-годишна възраст, които не са изложени на по-висок риск от тежко протичане на заболяването. Няма и ясни доказателства в подкрепа на ранното прилагане на втори бустер на здравни работници или работещи в домове за дългосрочни грижи, освен ако не са изложени на висок риск.

Обитателите на домовете за дългосрочни грижи, обаче, е вероятно да бъдат изложени на риск от тежко протичане на заболяването. За тях трябва да бъде обмислено прилагане на бустер дози в съответствие с националните препоръки.

ECDC и EMA призоваха органите за обществено здравеопазване в целия ЕС да планират допълнителни реваксинации през есенния и зимния сезон за хора с най-висок риск от тежко протичане на заболяването, евентуално като се комбинират ваксинации срещу COVID-19 с тези за грип.

Адаптирани ваксини

Последните препоръки на ECDC/EMA са на фона на работата по адаптиране на ваксините за вариантите на Omicron, които будят тревога.

„Работим за възможно одобряване на адаптирани ваксини през септември“ - каза изпълнителният директор на EMA, Emer Cooke, като отбеляза, че „нашият Комитет по лекарства за хуманна употреба в момента преглежда данните за две адаптирани ваксини“.

„Междувременно е важно да се обмисли използването на вече разрешени ваксини като втори бустери при хора, които са най-уязвими. Разрешените ваксини в ЕС продължават да бъдат ефективни за предотвратяване на хоспитализации, тежко протичане на заболяването и смъртни случаи от COVID-19, въпреки че продължават да се появяват нови варианти и подварианти.“

Тя добави, че „властите в ЕС работят в тясно сътрудничество със Световната здравна организация и международните партньори при разработването на политики във връзка с адаптираните ваксини.“

ECDC и EMA ще продължават да оценяват отблизо ефективността на новите ваксини и епидемиологичните данни и съответно ще актуализират препоръките си. Допълнителна информация относно най-новите препоръки относно втори бустер дози можете да намерите в съвместното изявление на ECDC/EMA.

Етикети:

EMA започна предварителна оценка на вариант на ваксината Spikevax, адаптиран да предоставя по-добра защита срещу конкретни варианти на вируса SARS-CoV-2, който причинява COVID-19.

Оценката се отнася до двувалентна ваксина. Това означава, че ваксината ще е насочена към два щама на SARS-CoV-2, в конкретния случай – към оригиналния щам и към будещия безпокойство вариант Омикрон.

Първоначално оценката ще се фокусира върху данни от лабораторни проучвания (неклинични данни) и данни за химичния състав, производството и контрола, свързани с производството на ваксината. С напредъка на фирмата при разработването на двувалентната ваксина, ЕМА ще получи повече данни, включително данни за имунния отговор към оригиналния щам и към будещия безпокойство вариант Омикрон.

Чрез предварителната оценка ЕМА ще може да оцени тези данни, когато бъдат налични. Оценката ще продължи, докато се съберат достатъчно данни за подаване на официално заявление за разрешаване за употреба. EMA ще направи допълнително съобщение относно резултатите от предварителната оценка или в случай на подаване на заявление за разрешаване за употреба.

Съставът на адаптираната ваксина срещу COVID-19 в крайна сметка ще зависи от препоръките на здравните власти и Световната здравна организация (СЗО), както и от съображенията на регулаторните органи, като EMA и други членове на Международната коалиция на регулаторните органи по лекарствата (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA). Тези органи работят в тясно сътрудничество за определяне на подходящите щамове за адаптирани ваксини срещу COVID-19.

Този процес на предварителна оценка е един от механизмите, които регулаторните органи в ЕС използват, за да се осигури своевременен достъп до адаптирани ваксини срещу COVID-19 на всички държави – членки на ЕС, които могат да бъдат използвани в борбата с разпространяващите се в момента и новопоявяващи се варианти на SARS-CoV-2.

Start of rolling review for adapted Spikevax COVID-19 vaccine

Етикети:

Страница 1 от 5