ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Архив на съобщенията за лекарствена безопасност

Архив на съобщенията, касаещи лекарствена безопасност

30.11.2009 Препоръки на ЕМЕА за минимизиране на риска от поява на нефрогенна системна фиброза (НСФ) след употреба на гадолиний-съдържащи лекарствени продукти


01.07.2009 Изявление на Европейската агенция по лекарствата относно последни данни за безопасност на инсулин гларжин


05.06.2009 Изявление на Европейската агенция по лекарствата относно взаимодействие между клопидогрел и инхибиторите на протонната помпа. Съвместната им употреба е непрепоръчителна


14.03.2009 Методично указание за реда и начина на съобщаване на нежеланите лекарствени реакции от медицинските специалисти


23.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча включване на ново противопоказание и предупреждение за Rasilez и другите алискирен- съдържащи лекарствени продукти


23.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча да продължат ваксинациите с Gardasil


20.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба на Raptiva (efalizumab)


27.01.2009 Препоръки на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) за по-безопасно приложение на Ritalin и другите лекарствени продукти, съдържащи метилфенидат на територията на Европейския съюз (ЕС)


26.01.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча нови противопоказания за Fareston (toremifene)


04.12.2008 Становище на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР), относно риска от приложението на конвенционалните антипсихотици при възрастни пациенти с деменция


24.10.2008 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Acomplia


29.09.2008 Европейската агенция по лекарствата препоръчва допълване на информацията за продукта Tysabri и риск от прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ)


26.08.2008 До притежателите на разрешения за употреба на Антиепилептични лекарствени продукти


14.08.2008 Нова информация на Европейската агенция по лекарствата във връзка с прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) и Tysabri (Натализумаб)


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно норфлоксацин-съдържащите лекарствени продукти


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно липса на повишен риск от развитие на рак при пациенти, които са приемали контаминиран Viracept (нелфинавир)


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно моксифлоксацин-съдържащите лекарствени продукти


08.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти


30.06.2008 Съобщение на ЕМЕА относно ерго-производните допаминови агонисти


27.06.2008 Изявление на Европейската агенция по лекарствата(ЕМЕА) относно еритропоетин-съдържащите лекарствени продукти


27.06.2008 Съобщение на ЕМЕА относно лекарствения продукт Exubera


11.06.2008 ЕМЕА ПРЕПОРЪЧА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТАМИНАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ХЕПАРИН


EMEA ПРЕПОРЪЧВА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА NEUPRO (ROTIGOTINE).

11.06.2008. Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препoръча незабавна промяна в условията на съхранение на лекарствения продукт Neupro (rotigotine) трансдермални пластири на фармацевтичната компания Schwarz Pharma Ltd. като подчерта, че те трябва да бъдат съхранявани в хладилник при температура 2°С – 8°С.

Neupro е лекарствен продукт, разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарства за всички държави-членки (централизирана процедура). Активното вещество на продукта – ротиготин е допаминов агонист. Neupro се прилага в лечението на Паркинсонова болест и е първият лекарствен продукт, използван за тази индикация, който се предлага под формата на трансдермален пластир. За момента Neupro не е маркетиран в Р. България и не се очаква употребата му от български пациенти. Ако все пак има пациенти, на които Neupro е изписан и донесен от друга държава-членка, те могат да получат допълнителна информация на тел 944 23 68 отдел Лекарствена безопасност Изпълнителна агенция по лекарствата.


ЕМЕА направи изявление, че са необходими допълнителни данни за определяне риска от остър сърдечен пристъп след приложение на ABACAVIR (Абакавир)


Информация до медицинските специалисти, относно данни за безопасност на лекарствени продукти за парентерално приложение, съдържащи хепарин.


ЕМЕА препоръчва нови противопоказания за VELCADE (BORTEZOMIB)


EМЕА направи нова препоръка към лекарите и пациентите във връзка с употребата на TYSABRI (NATALIZUMAB)


Решение на комисията на европейските общности от 15.02.2008 г. относно разрешението за употреба на лекарствени продукти, съдържащи апротинин в лекарствени продукти за системна употреба след рефериране по чл. 107 от директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

На 15.02.08 Комисията на европейските общности прие решение в потвърждение на становището на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМЕА от ноември 2007 г. за прекратяване на разрешенията за употреба на територията на Европейския Съюз за лекарствени продукти за системно приложение, съдържащи апротинин. Взетото решение е следствие на оценка на резултатите от редица проучвания, които показват, че в светлината на новите данни съотношението полза/риск за тези продукти е неблагоприятно.

Това решение ще засегне следните лекарствени продукти, които имат разрешение за употреба на територията на Р. България:

  • Trasylol 500 000 KIU sol.inf. 500 000 KIU/50ml, притежател Bayer AG
  • Gordox sol.inf. 500 000 KIU - 50ml x 10, притежател Gedeon Richter
  • Gordox sol.inj. 100 000 KIU - 10ml x 25, притежател Gedeon Richter

С оглед гореизложеното ИАЛ обръща внимание на лечебните заведения, да преосмислят лекарствената си политика по отношение на антифибринолитичната терапия.


До притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, съдържащи антидепресанти


Европейската агенция по лекарствата препоръча включване на нови предупреждения и противопоказания в информацията за лекарствения продукт ROSIGLITAZONE (29.01.2008) (PDF)


Становище на Европейската агенция по лекарствата относно профила на безпасност на GARDASIL (29.01.2008) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Lumiracoxib, на територията на европейския съюз (17.12.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата направи заключение, че лекари и пациенти се нуждаят от нови съвети за Champix (vareniclin) (17.12.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча промени в лекарствената информация на protelos/osseor, поради риск от сериозни реакции на свръхчувствителност (20.11.2007) (PDF)


Временно прекратяване продажбите на Trasylol (07.11.2007) (PDF)


Trasylol (Aprotinin) – прекратяване на провежданото в Канада изпитване BART, поради повишена смъртност (31.10.2007) (PDF)


Еритропоетини – риск от напредване на туморния растеж и тромбоемболични явления при раково болни пациенти и сърдечно-съдов риск при пациенти с хронична бъбречна болест(30.10.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата(EMEA) препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol на територията на Европейския съюз (20.10.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата потвърди позитивното съотношение риск/полза за ROSIGLITAZONE и PIOGLITAZONE и препоръча допълване на продуктовата информация за ROSIGLITAZONE (20.10.2007) (PDF)


Европейската комисия потвърди предложението на ЕМЕА за временно прекратяване на разрешението за употреба на антиретровирусния лекарствен продукт VIRACEPT (08.08.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) завърши прегледа на рекомбинантните продукти, съдържащи фактор VІІІ и развитие на инхибиторни антитела (02.08.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръчва противопоказание на ACOMPLIA при пациенти, които са на лечение с антидепресанти или са с тежък депресивен епизод (26.07.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча ограничаване употребата на Piroxicam (26.06.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата(EMEA) одобри план за действие след изтеглянето налекарствения продукт VIRACEPT и препоръча временно прекратяване на разрешението му за употреба. (22.06.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата съобщава за изтегляне от пазара на VIRACEPT (Nelfinavir) (07.06.2007) (PDF)


Изявление на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА), относно скорошна публикация за сърдечно-съдов риск при употребата на розиглитазон (Avandia, Avandamet, Avaglim) (16.05.2007) (PDF)


Ирландската агенция по лекарствата (IMB) прекрати временно разрешенията за употреба на всички перорални лекарствени продукти, съдържащи нимезулид, и предприе изтеглянето на такива продукти от фармацевтичния пазар на Ирландия (16.05.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата започна преглед на профила на безопасност на еритропоетините (27.04.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча ограничаване на употребата и засилване на предупрежденията за KETEK (30.03.2007) (PDF)


Изявление на Европейската Агенция по лекарствата (ЕМЕА) относно данните за безопасност на TAMIFLU


Гадолиний съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД) и Нефрогенна Системна Фиброза (НСФ) (07.02.2007) (PDF)


MabThera(INN Rituximab) – нови съобщения за фулминантен хепатит сред вирусоносители на хепатит В в Япония (22.12.2006) (PDF)


Rocephin (Ceftriaxone) - информация за несъвместимост с калций или продукти, съдържащи калций (25.10.2006) (PDF)


Прегледът на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) завърши с позитивно становище за съотношението полза/риск относно неселективните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) (24.10.2006)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) преразглежда профила на безопасност на неселективните НСПВС (28.09.2006) (PDF)


Съобщение на Изпълнителната агенция по лекарствата относно приложението на LYDOL при бременни жени.


FORTOVASE (Saquinavir) прекратяване на разрешението за употреба в страните от Европейския съюз и Република България (04.09.2006) (PDF)


Дълго действащи бета-2 адренорецепторни антагонисти- повишен риск за пациенти с астма (30.06.2006)


Съобщение на Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) относно прегледа на данните за безопасност на Elidel и Protopic/Protopy (28.03.2006) (PDF)


Изявление на ЕМЕА по повод данни за лекарствена безопасност на KETEK (30.01.2006) (PDF)


Европейската лекарствена агенция (EMEA) препоръчва да не се променя информацията за безопасност, касаеща лекарствения продукт TAMIFLU (21.12.2005) (PDF)


Съобщение на Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) по повод данни за безопасността на лекарствения продукт TAMIFLU. (22.11.2005) (PDF)


Европейската агенция извърши преглед на рекомбинантните продукти, съдържащи FACTOR VIII и развитие на инхибиторни антитела. (20.10.2005) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата хармонизира лекарствената информация за неселективните нестероидни противовъзпалителни средства. (20.10.2005) (PDF)


Европейската агенция препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба на HEXAVAC (20.09.2005) (PDF)


Преглед на профила на безопасност на неселективните нестероидни противовъзпалителни средства. (03.08.2005) (PDF)


ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМЕА) ЗАВЪРШИ АРБИТРАЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА COX-2 ИНХИБИТОРИТЕ (28.06.05, PDF)


Последни данни за хормонозаместителната терапия (ХЗТ) от проучването MILLION WOMEN STUDY (5.05.2005) (PDF)


Европейската агенция завърши преоценката на употребата на антидепресанти при деца и подрастващи (27.04.2005) (PDF)


VALDECOXIB (BEXTRA) – временно прекратяване на продажбите и употребата (08.04.2005) (PDF)


Важна информация, касаеща безопасността при лечение с ARIPIPRASOLE на възрастни поциенти с психози, свързани с деменция (18.03.2005) (PDF)


Съобщение във връзка с блокиране на powd. for oral susp.


Нови противопоказания и предупреждения за сърдечно съдов риск при приложение на COX-2 инхибитори (18.02.2005) (PDF)


Нови данни за безопасност на селективни COX-2 инхибитори - сърдечно-съдови и кожни нежелани реакции на VALDECOXIB и PARECOXIB (27.12.2004) (PDF)


Допълнителни данни за безопасността на селективните СОХ-2 инхибитори - прекратяване на клинично проучване с CELECOXIB (21.12.2004) (PDF)


VIOXX (ROFECOXIB) – изтегляне от пазара по причини, свързани с лекарствената безопасност(1.10.2004) (PDF)


CRESTOR(rosuvastatine) и дозозависима мускулна токсичност(15.06.2004) (PDF)


Антипсихотични средства - мозъчно-съдови нежелани реакции и повишена смъртност при пациенти в напреднала възраст с деменция(15.03.2004) (PDF)


Ограничаване употребата на хормонална заместителна терапия (05.12.2003) (PDF)


Заключителен анализ новите данни за рисковете и ползите при употреба на хормонозаместителна терапия (05.12.2003) (PDF)


CASODEX 150 MG не е показан за лечение локализиран карцином на простатата (04.12.2003) (PDF)


Тройна комбинация didanosine, lamivudine и tenofovir – липса на вирусологичен отговор (27.10.2003) (PDF)


Ефектин - нови данни за риск в детската възраст (02.10.2003) (PDF)


Нови данни за риска от карцином на гърдата при хормонозаместителна терапия (25.08.2003) (PDF)


Липса на вирусологичен отговор при пациенти с НIV инфекция, лекувани с LAMIVUDINE, ABACAVIR И TENOFOVIR (31.07.2003) (PDF)


NEORECORMON (Erythropoietin beta) – актуализация на лекарствената информация (25.07.2003) (PDF)


Seroxat - Увеличен суициден риск при деца (15.07.2003) (PDF)


Хормонозаместителна терапия и риск от деменция и функционални когнитивни смущения (09.07.2003) (PDF)


Антагонистите на АНГИОТЕЗИН ІІ РЕЦЕПТОРИТЕ са противопоказани през втория и третия триместър на бременността (02.07.2003) (PDF)


REPAGLINIDE (13.06.2003) (PDF)