ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Преки съобщения до медицинските специалисти

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.

Април 2019 г.

Системни и инхалационни хинолонови и флуорохинолонови антибиотици – риск от инвалидизация, продължителни и потенциално необратими странични ефекти и ограничения за употреба

Активно(и) вещество(а) - моля, вижте Приложение 1 (Annex 1)

Уважаеми Медицински специалисти,

Притежателите на разрешение за употреба на хинолонови *

*и флуорохинолонови антибиотици (виж. Приложение 1), след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да Ви информират следното:

Резюме

 • Инвалидизиращи, продължителни и потенциално необратими нежелани реакции, които засягат главно мускулно-скелетната система и нервната система са съобщени при употреба на хинолонови и флуорохинолонови антибиотици.
 • В резултат на това бяха разгледани ползите и рисковете на всички хинолонови и флуорохинолонови антибиотици и техните показания в ЕС.
 • Лекарствените продукти, съдържащи циноксацин*, флумеквин*, налидиксова киселина* и пипемидинова киселина* ще бъдат изтеглени от пазара.
 • Не предписвайте тези лекарства
  • за лечение на не-тежки или самоограничаващи се инфекции (като фарингит, тонзилит и остър бронхит);
  • за предотвратяване на диария на пътешествениците или повторно възникващи инфекции на долния уринарен тракт;
  • за не-бактериални инфекции, напр. небактериален (хроничен) простатит
  • за леки до умерено тежки инфекции (включително неусложнен цистит, остра екзацербация на хроничен бронхит и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), остър бактериален риносинузит и остър среден отит), освен ако не могат да бъдат използвани други антибактериални лекарства, които обичайно се препоръчват за тези инфекции;
  • за пациенти, които са имали предишни сериозни нежелани реакции при прием на флуорохинолонов или хинолонов антибиотик.
 • Предписвайте тези лекарства с особено внимание при хора в старческа възраст, пациенти с бъбречно увреждане; пациенти, които са преминали трансплантация на солиден орган, или такива, които са лекувани едновременно с кортикостероиди, тъй като при тези пациенти рискът от възпаление и разкъсване на сухожилията, причинени от флуорохинолонови и хинолонови антибиотици може да се повиши. Едновременната употреба на кортикостероиди с флуорохинолони трябва да се избягва.
 • Посъветвайте пациентите да прекратят лечението при първите симптоми на сериозни нежелани реакции, като възпаление и разкъсване на сухожилие, болка в мускулите‚ слабост в мускулите, болка в ставите, оток на ставите, реакции на периферна невропатия и реакции на централната нервна система и да се свържат с техния лекар за допълнителен съвет.

▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Gedeon Richter Plc, като Притежател на разрешението на употреба на Belara (0,03 mg Ethinylestradiol / 2 mg Chlormadinone acetate), 21 + 7 tablets, в съгласие с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

Обобщение

 • Лекарствените продукти, съдържащи chlormadinone acetate (5 10 mg на таблетка) или nomegestrol acetate (3,75 5 mg на таблетка), са показани само когато други интервенции се считат за неподходящи. Лечението трябва да бъде ограничено до най-ниската ефективна доза и да бъде с възможно най-кратка продължителност.
 • Съществува повишен риск от възникване на менингиом (единичен или множество) след употреба на chlormadinone acetate или nomegestrol acetate, предимно във високи дози и за продължителен период от време. Рискът се повишава при нарастване на кумулативната доза.
 • Продуктите, съдържащи chlormadinone acetate или nomegestrol acetate, са противопоказани при пациенти с менингиом или с анамнеза за менингиом.
 • Пациентите трябва да бъдат проследявани за менингиоми в съответствие с клиничната практика.
 • Ако пациент, лекуван с chlormadinone acetate или nomegestrol acetate, бъде диагностициран с менингиом, лечението трябва да се прекрати окончателно.

Уважаеми медицински специалисти,

Sanofi, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

Обобщение

 • Вандетаниб не трябва да се прилага при пациенти, при които статусът на пренаредена при трансфекция (RET) мутация не е известен или е отрицателен.
 • Ограничението на показанието се основава на данните от рандомизираното проучване D4500C00058 и наблюдателното проучване OBS14778, които показват недостатъчна активност на вандетаниб при пациенти без установени RET мутации.
 • Преди започване на лечение с вандетаниб наличието на RET мутация трябва да се определи чрез валидиран тест.
 • При пациенти, които в момента се лекуват и при които статусът по RET остава неизвестен или е отрицателен, на медицинските специалисти се препоръчва да преустановят лечението, като вземат предвид преценката си за клиничния отговор на пациентите и най-доброто налично лечение.

Уважаеми медицински специалисти,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

ВРЕМЕНЕН НЕДОСТИГ НА ДОСТАВКИ НА:

 • Insuman Basal (insulin human) 100 IU/ml инжекционна суспензия в патрон 3 ml, регистрационен номер EU/1/97/030/035
 • Insuman Basal SoloStar (insulin human) 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка 3 ml, регистрационен номер EU/1/97/030/148
 • Insuman Comb 25 (insulin human) SoloStar 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 3 ml, регистрационен номер EU/1/97/030/160
 • Insuman Rapid (insulin human) 100 IU/ml инжекционен разтвор в патрон 3 ml, регистрационен номер EU/1/97/030/030
 • Insuman Rapid SoloStar (insulin human) 100 IU/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка 3 ml, регистрационен номер EU/1/97/030/142

Уважаеми медицински специалисти,

Novo Nordisk A/S и в частност Ново Нордиск Фарма ЕАД, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), бихме искали да Ви информираме относно:

Резюме

 • Повишеното търсене на Ozempic® доведе до периодичен недостиг на продукта, който се очаква да продължи и през 2023 г.
 • Ненавременното информиране при недостиг на лекарствен продукт може да доведе до пропускане на необходими дози, което от своя страна да има клинични последствия, например хипергликемия
 • Призоваваме медицинските специалисти да информират пациентите лекувани с Ozempic® за описаната по-горе ситуация и ако сметнат за необходимо да назначат друга подходяща терапия

Уважаеми Медицински специалисти,

Janssen-Cilag International NV, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да Ви уведомят за следното:

Резюме

 • Ибрутиниб повишава риска от фатални и сериозни сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност.
 • Пациентите в напреднала възраст, с функционален статус ≥2 по Източната кооперативна онкологична група (ECOG) или със съпътстващи сърдечни заболявания може да бъдат изложени на по-голям риск от сърдечни събития, включително внезапни фатални сърдечни събития.
 • Преди започване на лечение с ибрутиниб трябва да се направи клинична оценка на сърдечната анамнеза и функция.
 • При пациенти с рискови фактори за сърдечни събития ползите и рисковете трябва да бъдат оценени преди започване на лечение с Imbruvica; може да се обмисли алтернативно лечение.
 • Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на лечението за признаци на влошаване на сърдечната функция и ако такава настъпи, да бъдат съответно лекувани.
 • Ибрутиниб трябва да бъде спрян при всяка нова поява или влошаване на сърдечна недостатъчност от степен 2 или сърдечни аритмии от степен 3 (според Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)). Лечението може да бъде възобновено съгласно новите препоръки за изменение на дозата (подробности са предоставени по-долу).

Пряко съобщение до медицинските специалисти

13/06/2022

Defitelio (дефибротид): Не използвайте за профилактика на венооклузивна болест (VOD) след трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HSCT)!

Лекарства под допълнително наблюдениеТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Gentium S.r.l, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

Обобщение

 • Проучване 15-007, сравняващо дефибротид плюс най-добрата поддържаща грижа (BSC) с BSC като профилактика на VOD, след HSCT е прекратено поради безрезултатност
 • Не е наблюдаван ефект върху първичната крайна точка за ефикасност на преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT
 • Defitelio не трябва да бъде използван като профилактика на VOD

Контекст

Дефибротид представлява олигонуклеотидна смес с доказано антитромботично, фибринолитично, антиадхезивно и противовъзпалително действие. Под търговското име Defitelio е одобрен за употреба при „извънредни обстоятелства“ през 2013 г. за лечение на тежка чернодробна венооклузивна болест (VOD), известна и като синдром на синусоидална обструкция (SOS), при терапия с трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HSCT). Лекарството е показано при възрастни и юноши, деца и кърмачета на възраст над 1 месец.

Проведено е проучване относно профилактиката (Проучване 15-007), в което е използвана доза от 25 mg/kg/ден чрез интравенозна инфузия при педиатрични (n=198) и възрастни пациенти (n=174) след HSCT. Най-честите подлежащи заболявания на пациентите са били остра лимфобластна левкемия (n=100) 26,9%, остра миелогенна левкемия (n=96) 25,8% или невробластом (n=57) 15,3%.

Пациентите са били рандомизирани на дефибротид плюс най-добрата поддържаща грижа (BSC) или само на BSC. 

Проучването е било спряно поради безрезултатност. Първичната крайна точка за преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT не е била постигната; не е имало разлика, когато дефибротид плюс BSC е бил сравнен със само BSC. Оценките по Kaplan-Meier (95% CI) за преживяемост без VOD до ден +30 след HSCT са били 66,8% (57,8%, 74,4%) при дефибротид плюс BSC и 72,5% (62,3%, 80,4%) при само BSC. p-стойността от стратифицирания логаритмичен тест, който сравнява преживяемостта без VOD във времето между двете рамена на лечение е бил 0,8504.

До ден +30 след HSCT е имало 10/190 или 5,7% смъртни случая при дефибротид плюс BSC и 5/182 или 2,9% смъртни случая при само BSC. Подобен дял на участниците при получаване на дефибротид плюс BSC спрямо тези, получаващи само BSC, са имали TEAE - всяко нежелано събитие, което започва или се влошава по тежест след първата доза дефибротид (99,4% спрямо 100%, съответно) и сериозни TEAE (40,9% спрямо 35,1%, съответно).

Вече добре установеният профил на безопасност на дефибротид по време на лечение на VOD се характеризира главно с хеморагии (включително, но не само, стомашно-чревна хеморагия, белодробна хеморагия и епистаксис) и хипотония. Дефибротид повишава риска от кървене и трябва да бъде ограничен или да бъде спрян, ако се появи значително кървене.

С оглед на тези резултати и като се има предвид профилът на безопасност, Defitelio не се препоръчва за употреба при профилактика на VOD.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

 • тел.: +359 2 8903417
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Представител на ПРУ

Суикс Биофарма ЕООД

Бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.10

Тел.: +359 2 49 42 480

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За да се подобри проследимостта на това биологично лекарство, името и партидният номер трябва да бъдат ясно записани в досието на пациента и да бъдат включени във всяко докладвано предполагаемо нежелано събитие.

С уважение,

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

  Уважаеми Медицински специалисти,

Притежателят на Разрешение за употреба (Orion Corporation) за лекарствени продукти, съдържащи дексмедетомидин в съгласие с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)бихме искали да Ви информираме за следното:

Резюме

 • Проучването SPICE III е рандомизирано клинично проучване, сравняващо ефекта на седацията с дексмедетомидин върху смъртността от всички причини с ефекта на „обичайния стандарт за здравни грижи“ при 3904 вентилирани критично болни възрастни пациенти в отделение за интензивно лечение (ОИЛ).
 • Дексмедетомидин се свързва с повишен риск от смъртност във възрастовата група ≤65 години в сравнение с алтернативни успокоителни (съотношение на шансовете1,26 с доверителен интервал 1,02 до 1,56 с 95% вероятност ).
 • Този хетерогенен ефект с възрастта върху смъртността е най-забележим при пациенти, приети по причини, различни от следоперативни грижи, и се увеличава с увеличаване на резултатите по скалата APACHE II и с намаляване на възрастта. Механизмът не е известен.
 • Тези констатации трябва да се преценяват спрямо очакваната клинична полза от дексмедетомидин в сравнение с алтернативните успокоителни при по-млади пациенти.
 • Информацията за продукта на дексмедетомидин-съдържащи продукти, се актуализира с предупреждение, описващо доказателствата и рисковите фактори за повишен риск от смъртност при пациенти в интензивно отделение на възраст ≤65 години.

 

Уважаеми Медицински специалисти,

Berlin-Chemie AG, съгласувано с Изпълнителна агенция по лекарствата, Ви информираме за следното:

Резюме

 • L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променен състав на помощните вещества ще бъдат налични от месец април 2022 г.
 • Таблетките с променен състав на помощните вещества предлагат по-добра стабилност на активното вещество през целия срок на годност на лекарствения продукт.
 • Начинът на приемане на L-Thyroxin Berlin-Chemie остава непроменен.
 • Препоръчва се внимателно проследяване на пациентите, преминаващи към L-Thyroxin Berlin-Chemie таблетки с променен състав на помощните вещества, тъй като това може да предизвика тиреоиден дисбаланс. Това включва клинична и лабораторна оценка, за да се гарантира, че индивидуалната доза на пациента остава подходяща.
 • Особено внимание трябва да се обърне на уязвимите групи (например пациенти с рак на щитовидната жлеза, сърдечносъдово заболяване, бременни жени, деца и хора в старческа възраст).

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Писмо до медицинските специалисти относно риск от допускане на лекарствена грешка във връзка с разлики в концентрациите и разреждането при Cabazitaxel Accord 20 mg/ml concentrate for solution for infusion и Jevtana (cabazitaxel) 60 mg/1.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion

Февруари 2022

Уважаеми Медицински специалисти,

Притежателят на Разрешение за употреба Accord Healthcare S.L.U. в съгласие с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) бихме искали да Ви информираме за следното:

Резюме

 • Съществува риск от допускане на лекарствени грешки във връзка с това, че кабазитаксел (cabazitaxel) се предлага като два лекарствени продукта с различни количества на активното вещество в дозова единица, които изискват различни процеси на разреждане:
  • Cabazitaxel Accord като 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор, който изисква еднократно разреждане.
  • Jevtana като 60 mg/1,5 ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор, който изисква двустепенен процес на разреждане.
 • Преди крайния етап на разреждане в глюкозен разтвор или инфузионен разтвор на натриев хлорид, концентрацията на кабазитаксел е:
 • 20 mg/ml за Cabazitaxel Accord
 • 10 mg/ml за Jevtana
 • Объркването между двата лекарствени продукта може да доведе до лекарствени грешки и в резултат да се получи предозиране с потенциално фатални резултати или субдозиране с намаляване на терапевтичния ефект (вж. общата информация по-долу).
 • Винаги проверявайте внимателно кой продукт се използва и съответните инструкции за разреждане, за да сте сигурни, че пациентът получава правилната доза.

 1. Инфликсимаб (Remicade, Inflectra и Remsima): Приложение на живи ваксини при кърмачета с експозиция in utero или по време на кърмене
 2. Mavenclad (cladribine) – Риск от сериозно чернодробно увреждане и нови препоръки за мониториране на чернодробната функция
 3. Forxiga (dapagliflozin) 5 mg вече не трябва да се използва при лечение на захарен диабет тип 1
 4. Beovu® (brolucizumab)- Актуализирани препоръки за минимизиране на вече установеният риск от вътреочно възпаление, включително васкулит на ретината и/или ретинална съдова оклузия.
 5. COVID-19 Vaccine Janssen: Риск от имунна тромбоцитопения (immune thrombocytopenia, ITP) и венозна тромбоемболия (venous thromboembolism, VTE)
 6. VAXZEVRIA™/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Риск от тромбоцитопения (включително имунна тромбоцитопения) с или без свързано кървене
 7. RoActemra (тоцилизумаб/tocilizumab)
 8. иРНК ваксини срещу COVID‑19 Comirnaty и Spikevax: риск от миокардит и перикардит
 9. COVID-19 Vaccine Janssen: Противопоказание при хора с анамнеза за синдром на нарушена капилярна пропускливост и актуализирана информация относно тромбоза със синдром на тромбоцитопения
 10. Xeljanz (тофацитиниб): Повишен риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития и злокачествени заболявания при употребата на тофацитиниб спрямо инхибитори на TNF-алфа

Страница 1 от 4