ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за фирмите

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” можете да намерите график за публикуване и влизане в сила на 8-то издание на Европейската фармакопея и основна информация относно датите на влизане в сила на нови, променени и коригирани текстове, датите при процедури за бързо въвеждане или отпадане на текстове на Европейската фармакопея на територията на България, как може да бъде купено изданието директно от издателя чрез Европейския директорат по качество на лекарствата и здравеопазване (ЕDQM) и др.

Съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. и Заповед № РД-28-170/26.09.2012 г. на министъра на здравеопазването на интернет страницата на ИАЛ e публикуван списък на актуалните индивидуални монографии за РАСТИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, включени в седмото издание (до допълнение 7.8) на Европейската фармакопея. Наименованията на монографиите са на английски, латински и български език. Включена е и дефиницията отсъответната монография, описваща растителното вещество или препарат, без данните за химичния състав. Хомеопатичните препарати, съдържащи растителни вещества, не са включени в списъка.

Съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. и Заповед № РД-28-170/26.09.2012 г. на министъра на здравеопазването на интернет страницата на ИАЛ e публикуван списък с наименованията на новите монографии за ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ за хуманната медицина, включени в седмото издание (7.0 –7.8) на Европейската фармакопея.

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД 28-114/30.04.2013 г. на министъра на здравеопазванетоотносно датите навлизане в сила в Р. България на осмото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ и допълнения 8.1–8.3 към него и за някои български фармакопейни изисквания.

На интернет страницата на ИАЛ бяха публикувани списъци с актуалните стандартни термини, одобрени от Комисията на Европейската фармакопея до април 2013 г., съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. на министъра на здравеопазването за публикуване на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата на българските стандартни термини, съставляващи част от българските фармакопейни изисквания.

С цел облекчаване работата на експертите от ИАЛ и на притежателите и заявителите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, на интернет страницата на ИАЛ е публикуван и списък на актуалните стандартни термини с отбелязани променени, заменени и отхвърлени термини, както и актуалните термини, с които да бъдат заменени отпадналите или отхвърлени стандартни термини съгласно препоръките на Комисията на Европейската фармакопея.

Стандартните термини трябва да бъдат използвани както в заявлението и в документацията за разрешаване за употреба, така и в информацията върху опаковките, в листовката и в кратката характеристика на лекарствените продукти (продуктовата информация).

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) на 25.04.2013 г. публикува информация относно лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение.

При лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, в листовката за пациента и в информацията за медицинските специалисти, наричана кратка характеристика на продукта, има изобразен черен триъгълник, обърнат с върха надолу, както и кратко изречение, разясняващо значението на триъгълника:

„Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение”.

Черният триъгълник ще се използва във всички държави членки на ЕС за обозначаване на лекарства, които са обект на допълнително наблюдение и този символ ще започне да се отпечатва в листовките на тези лекарства от есента на 2013 г. Няма да се поставя върху външната опаковка или етикета на лекарствата.

За повече информация вижте следния линк:

WC500142430.pdf

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение, можете да намерите на следния линк:

WC500142453.pdf

Списъкът ще се осъвременява ежемесечно и ще се публикува на уебсайта на ЕМА.

QRD темплейт с въведените нови текстове за съобщаване на всяка подозирана нежелана реакция при всички лекарствени продукти, както и за лекарствените продукти, подлежащи на допълнително наблюдение:

WC500004369.doc

Детайлите на националните системи за съобщаване, които трябва да се посочат в кратките характеристики на продуктите и листовките за пациента, са посочени в приложение V „List of details of the national reporting systems to communicate adverse reactions (side effects) for use in section 4.8 “Undesirable effects” of SmPC and section 4 “Possible side effects” of package leaflet” чрез линк от QRD темплейта.

Пълната информация, публикувана от ЕМА на 25.04.2013 г. относно лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, можете да намерите ТУК

Уведомяваме Ви, че на основание чл.152 от ЗЛПХМ (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 2.01.2013 г.) в раздел „Нормативни актове” е публикуван неофициален превод на Европейското Ръководство по ДПП. Оригиналният текст на английски език е публикуван на интернет страницата на Европейската комисия, която можете да посетите чрез следния линк:
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm.

На основание §3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, ИАЛ напомня на заявителите, че крайният срок за попълване на списъците е 30 юни 2013 г.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.167е(2) от ЗЛПХМ при вноса на активни вещества от Индия след 2 юли 2013 г., е необходимо получаването на писмено потвърждение (“written confirmation”), издадено от индийския регулаторен орган. В тази връзка индийските власти са посочили и линк към интернет страница, на която са публикувани всички документи, необходими за подаване на заявление за получаване на такова писмено потвърждение. Писмените потвърждения от индийските власти, необходими за износ на активни вещества след 2 юли 2013 г. от Индия към ЕС, ще бъдат издавани след специална проверка от тяхна страна в рамките на 45 дни от получаване на заявлението за получаване на писмено потвърждение.

Уважаеми Господа,

Във връзка с влизане в сила на нови формати на разрешение за производство/ внос/ търговия на едро с лекарствени продукти е необходимо да представите в деловодството на ИАЛ попълнено заявление и всички приложения към него на хартиен и електронен носител с цел служебното преиздаване на лиценза в новия формат на ЕС.

Приложение № 8 на заявлението за издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти да съдържа пълен списък на лекарствени продукти разрешени за употреба в Р България или в друга държава.

Въвеждането и спазването на новия европейски формат е свързано с промяната на формата, считано от 02.01.2013г. и изискването за въвеждане на информация в Базата данни на ЕС EudraGMDP (на основание чл. 147, чл. 167г, ал. 2 и чл. 205, ал. 4 от ЗЛПХМ).

За извършване на административната услуга не се изисква заплащане на такса.

Цитираните формати на заявления, утвърдените образци и указания можете да намерите в прикачените по-долу файлове.

Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за промяна на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти

Указания към заявление за разрешаване за производство/внос и промяна в разрешението за производство/внос на лекарствени продукти

Заявление за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

  1. До всички производители /вносители /търговци на едро с активни вещества
  2. До лицата, желаещи да осъществяват посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на Р България по смисъла на ЗЛПХМ
  3. На вниманието на всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти на територията на Р. България
  4. Стартиране на въвеждането на данни за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия.
  5. УВЕДОМЛЕНИЕ до физически и юридически лица
  6. Уважаеми възложители на клинични изпитвания,
  7. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува списъка с референтните дати за европейския съюз (EURD) и честотата на подаване на Периодични доклади за безопасност (ПДБ)
  8. Дати на влизане в сила и на допълнения 7.7 и 7.8 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  9. Монографията за Дифлунизал (0818) отпада от Европейската фармакопея от 01.04.2013 г.
  10. Информация за възложителите на клинични изпитвания

Архив на съобщенията, касаещи лекарствена безопасност

Съобщение до заявителите за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване

С решение на Етичната комисия за клинични изпитвания (ЕККИ) към Министъра на здравеопазването на Република България, Протокол № 32 от 29.09.2020 г., т. 7.69, се препоръчва на всички заявители за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване да представят цялата информация на хартиен и/или на електронен носител (CD, флаш памет и др.).

Това е необходимо във връзка с епидемичната ситуация в страната и начините на провеждане на заседанията на Комисията, както и с оптимизиране на съхранението на цялата документация по заявленията на хартиен носител. Задължително в ЕККИ се представят на хартиен носител всички оригинални документи, документи със свеж подпис/печат (придружаващо писмо, декларации, сертификати), а всички останали могат да бъдат представяни само на електронен носител. Следва да се има предвид, че в случай на пропуски и непълноти в подадените от заявителите документи на електронен носител (и поради липсата им на хартиен носител) за Комисията ще е невъзможно тяхното разглеждане.

Във връзка с гореизложеното, моля заявителите да се съобразят с препоръката на ЕККИ в най-кратки срокове.


С влизането в сила на изменението на чл. 106, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 84 от 2018 г.), считано от 12.10.2018 г. Стандартните оперативни процедури по правилата за Добра клинична практика на комисиите по етика към лечебните заведения не подлежат на утвърждаване от изпълнителния директор на ИАЛ.